Komandoria Zagłębiowska Orderu św. Stanisława z siedzibą w Będzinie

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Komandoria Zagłębiowska - BędzinSpis treści

Komandoria Zagłębiowska Orderu św. Stanisława z siedzibą w Będzinie

Historia Orderu św. Stanisława

Order św. Stanisława ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym dniu ogłoszono statut orderu, zawierający dwanaście artykułów, w których m. in. ustalono wygląd orderu, gwiazdy i wstęgi oraz jego dewizę Praemiando Incitat (Nagradzając zachęca). W statucie król wyjaśnił, iż celem ustanowienia orderu jest ,, aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi Nam dobrze zalecona, sprawiedliwy najprzód wzgląd znajdowała, a po tym Ich także zasługi jakowym publicznym łaski Naszej Królewskiej zaszczytem ozdobione były; I żeby się przez takowy sposób wszyscy do chwalebnego w dobrym naśladowania i do najcelniejszych dla Rzeplitej i ku Nam czynności zachęcali...".

Statut określił, że liczba kawalerów nie powinna przekroczyć liczby stu, z wyjątkiem: króla, kawalerów ORDERU ORŁA BIAŁEGO. Warunkiem otrzymania orderu miał być udowodniony rodowód szlachecki od czterech pokoleń ze strony ojca i matki. Rozdawnictwo orderu należało do króla. Święto orderu wyznaczono na dzień 8 maja, jako dzień uroczysty św. Stanisława Biskupa. Męczennika...". Sprecyzowane zostały także powinności kawalerów i tak m. in. zobowiązano ich do wierności królowi i Rzeczypospolitej, do wspomagania ubogich, do wpłaty jednorazowo 25 czerwonych złotych i corocznie 4 czerwonych złotych na Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, oraz dwóch czerwonych złotych do kancelarii orderu i 1 czerwony złoty na msze żałobne za kawalerów orderu.

Po śmierci odznaczonego rodzina miała obowiązek zwrotu insygniów orderu do kancelarii królewskiej. Przed wręczeniem orderu dekorowani składali przyrzeczenie o dotrzymaniu wszystkich punktów statutu. Dekoracja orderami miała odbywać się uroczyście w kościele Św. Krzyża w Warszawie. Zgodnie ze statutem pierwsze rozdanie orderu odbyło się w dniu 8 maja 1765 r. w kościele Św. Krzyża. Wyróżniono trzydziestu pięciu kawalerów. Spośród nich czternastu nieobecnych w czasie uroczystości otrzymało odznaki orderowe w terminach późniejszych. W tymże roku wyróżniono jeszcze sześciu obywateli: Opis uroczystości odbytej w dniu 8 maja 1765 r. podała ówczesna prasa. W,,Wiadomościach Warszawskich" Nr 38 z 11 maja doniesiono, że ,, J. K. Mć kładąc na każdego Kawalera Order, to jest: Krzyż na wstędze ponsowej z białemi brzegami, na którym Krzyżu z jednej strony Św. Stanisław odmalowany, na drugiej Imię Najjaśniejszego Pana, tudzież oddawszy mu Gwiazdę w rękę na której napis ten: Praemiando incitat znajduje się, passerował go dobytą Szpadą w obydwa dotknąwszy ramienia i w twarz każdego pocałował, Kawaler zaś w rękę Najjaśniejszego Pana...”.

Burzliwe czasy Polski spowodowały degradacje Orderu mimo że w hierarchii orderowej był na drugim miejscu po Orderze Orla Białego. W roku 1917 po rewolucji rosyjskiej zaprzestano nadawania Orderu.

Po wszelkich perypetiach Order św. Stanisława reaktywowano w 1979 r. Siedzibą Orderu jest miejsce gdzie został ustanowiony, a mianowicie Łazienki Królewskie w Warszawie.

Historia Komandorii Zagłębiowskiej

Terenowym oddziałem jest Komandoria i jedna z wielu jest Komandoria Zagłębiowska z siedzibą w Będzinie która rozpoczęła działalność statutową w 1997 r.Jej założycielem był Henryk Bebak Komandoria zgodnie ze swoim powołaniem, miała prowadzić i prowadziła do pewnego czasu szeroko zakrojoną działalność dobroczynną, opiekuńczą, charytatywną. Przede wszystkim służyła dzieciom z najbiedniejszych rodzin oraz tym, które zostały poszkodowane przez los.

Po pewnym czasie Komandoria przeżyła swego rodzaju kryzys, skutkiem czego w roku 2001 została wyprowadzona z Będzina. Okazało się bowiem, że nie wszyscy jej członkowie nie w pełni zrozumieli, że posiadanie ustanowionego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu św. Stanisława nie jest formą jakieś nagrody za zasługi dla Dam i Kawalerów tego Orderu, lecz sygnałem zachęty do podejmowania szczytnych zadań w służbie narodu, ludzkości, oraz poszczególnego człowieka w potrzebie.

Wiele osób należących do dawnej Komandorii jak i tych które ostatnio otrzymały w warszawskich Łazienkach Królewskich, siedzibie Kapituły Narodowej, ordery czyniło usilne starania, by Komandoria Zagłębiowska została wskrzeszona z siedzibą w Będzinie. Zadań organizacyjnych w tym zakresie ponownie podjął się Henryk Bebak mający najwyższą rangę w Stowarzyszeniu w naszym regionie. W 2007 roku minęło dziesięć lat od czasu, gdy w Zagłębiu Dąbrowskim rozpoczęła działalność Komandoria Orderu Świętego Stanisława. Trudno było w dalszy ciągu akceptować bierność. 7 grudnia 2007 roku na spotkaniu w Będzinie w obecności licznej grupy osób zapadła jednomyślna decyzja o ponownym powołaniu do życia Komandorii Zagłębiowskiej.

W dniu 2 lutego 2008 roku w salach reprezentacyjnych Hotelu „Cumulus” odbyło się Walne Zgromadzenie kandydatów założycieli. Na spotkaniu tym powołano Komandorię, oraz Zarząd, z Komandorem Henrykiem Bebak.

Członkowie obecnie powołanej do życia struktury organizacyjnej w ostatnich latach – pracując niejako pojedynczo – opiekowali się młodzieżą. Działali i działają w Stowarzyszeniu Dzieciom Będzina, są obecni pośród emerytów, oraz zasłużonych Polsce kombatantów. Dawniej w minionych wiekach ludzie swoją wartość poświadczali czynami wojennymi i przelewaną krwią, uzyskiwali nawet status szlachecki: dzisiaj, w czasach pokoju swój format moralny – owo duchowe szlachectwo – fundują na gruncie czynnej służby na rzecz bliźnich. A potrzebujących psychicznego i materialnego wsparcia jest bardzo wielu. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście. Władze Kapituły Narodowej w Warszawie, jak i posłowie na Sejm RP.

Galeria

Walne Zgromadzenie Komandorii Zagłębiowskiej w Będzinie.

Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu św. Stanisława Komandorię Zagłębiowską gościła filia M.D.K. w Piekarach Śląskich w dniu 11 lutego 2012 r.Filia mieści się w Kozłowej Górze. Walne Zgromadzenie tym było bardziej znamienne że były wybierane nowe władze Komandorii, gdyż od pierwszych wyborów mineło cztery lata. Gośćmi obserwatorami byli W.Sz.Pan Marian Sala - Kanclerz Narodowej Kapituły,Edward Sosna - aktor scen warszawskich, Stanisław Demczuk - inspicjent Zespołu Pieśni i tańca Ślask


W. Zgromadzenie składało się z dwóch części, część poświęcona obradom i wyborów, oraz część artystyczną ze wspólnym uroczystym obiadem, występem zespołu regionalnego "Piekarzanki" i zespołu muzycznego. Na Zgromadzenie przybyli członkowie z Podhala, Kielc, a członkami są też osoby z Gdańska. Do Stowarzyszenia,a zarazem do Komandorii pragnie wstąpić osiem osób poprzez złożone deklaracje.

Po przyjęciu Regulaminu i porzaąku obrad wybrano nowe władze Komandorii Zagłębiowskiej. Komandorem ponownie został wybrany jednogłośnie Henryk Bebak W skład zarządu zostały wybrane osoby: Prof. Włodzimierz Wójcik, Czesław Banaś Małgorzata Kozieł, Andrzej Lazar. W skład Komisji Rewizyjnej zostały wybrane osoby:Wanda Kusztyb, Tadeusz Dul, Henryk Serwecinski. oraz do Sądu Koleżeńskiego wybrane zostały osoby: Teresa Szaflik, zdzisława Gwiazda, Bogdan Ćwięk.

Obchody 20-lecia Komandorii Zagłębiowskiej

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego