Jan Nowak

Z WikiZagłębie

W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – 3 VIII 1938 przeniesiony zosta³ z Komis. w Zawierciu na Post. w Irządzach pow. włoszczowski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeoeniu 1939. L. 054/1 (11), 4452.