Stowarzyszenie "Brynica"

Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 12:08, 4 paź 2023 autorstwa Janusz Hetmańczyk (dyskusja | edycje) (zmiana edytorska i interpunkcyjna)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Logo stowarzyszenia "Brynica"

Stowarzyszenie "Brynica" - zostało założone 1 listopada2003 r.

Jest stowarzyszeniem zwykłym, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Będzińskiego pod numerem ESZ.0010, jego siedzibą są Dobieszowice.

Stowarzyszeniu nadano identyfikatory: NIP 625-24-63-808, REGON 278150066.

W statucie stowarzyszenia zapisano następujące cele jego działalności:

 1. Poznawanie historii, stosunków społeczno-gospodarczych i folkloru, ze szczególnym uwzględnieniem regionów wielokulturowych oraz ich dokumentowanie
 2. Wspieranie i propagowanie rozwoju samorządności lokalnej
 3. Ochronę wartości kulturowych i przyrodniczych
 4. Upowszechnianie wiedzy historycznej
 5. Działania na rzecz edukacji i rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i dorosłych
 6. Ochronę środowiska naturalnego
 7. Rozwój kultury
 8. Wspieranie inicjatyw obywatelskich
 9. Wspieranie niezależności środków masowego przekazu

Cele te mogą być realizowane m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie badań historycznych i kwerend genealogicznych
 2. Współpracę ze szkołami, bibliotekami, muzeami, archiwami, placówkami badawczymi, uczelniami i innymi jednostkami
 3. Promowanie, propagowanie i upowszechnianie wyników swoich badań oraz wiedzy
 4. Organizowanie pokazów, wystaw, seminariów, odczytów, prelekcji, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych
 5. Wydawanie książek, broszur, czasopism
 6. Współpracę z władzami samorządów lokalnych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami

Najważniejszą sferą aktywności stowarzyszenia jest prowadzenie badań historycznych i upowszechnianie ich wyników, m.in. w formie wydawanych książek i broszur.

Najpoważniejsze osiągnięcie w tym zakresie stanowi przygotowanie i opracowanie materiałów oraz opublikowanie ich w wydanych przez stowarzyszenie 3 książkach:

pierwszej, pod tytułem Dobieszowice z "przyległościami": Niebyła, Wesoła, Wymysłów. Historia wsi, stanowiącej monografię wsi Dobieszowice, wydanej w grudniu 2009 r.,

drugiej, pod tytułem Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka, wydanej w grudniu 2015 r.

i trzeciej, zatytułowanej Bobrowniki i Sączów Inwentarze dóbr z XVII, XVIII i XIX w. Przyczynek do historii wsi w dobrach rządowych, wydanej w maju 2021 r.


Druga z publikacji wydanych przez Stowarzyszenie, książka o kolonistach józefińskich otrzymała nagrodę jako najlepsza publikacja historyczna o Sądecczyźnie wydana w 2015 r. Nagroda ta, nazwana imieniem Szczęsnego Morawskiego, przyznawana jest nie tylko za treść opracowania, ale także za formę wydania książki. Nagroda ta przypadła zatem w udziale nie tylko autorowi, lecz także Stowarzyszeniu – jako współwydawcy.

Stowarzyszenie włożyło wiele pracy w przygotowanie, opracowanie i wydanie także mniejszych form wydawniczych, a mianowicie Pamiętnika Jubileuszowego 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach, co miało miejsce w 2006 r., a także Pamiętnika Jubileuszowego 90-lecia Chóru męskiego z Dobieszowic, w r. 2014.

Stowarzyszenie prowadzi badania historyczne walk o niepodległość Polski i męczeństwa ofiar totalitaryzmów, w oparciu o materiały z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Katyńskiego i Archiwum Państwowego oraz o współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa 74. pp” i Stowarzyszeniem „Kresy – pamięć i przyszłość”.

Druga ważna sfera aktywności stowarzyszenia to ochrona wartości kulturowych, w tym pielęgnowanie tradycji. Stowarzyszenie podjęło wiele inicjatyw w tej sferze, współpracując z wieloma podmiotami, do których należą: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Chór męski z Dobieszowic, wspaniale podtrzymujący dobieszowicką tradycję śpiewaczą, telewizja bobrowniki.tv, z którą przygotowano i zrealizowano wywiady z najstarszymi mieszkańcami Dobieszowic, Fundacja „Zwiastun”, z którą przywraca przedwojenną tradycję przemarszów wojska z koszar do kościoła, Garnizon Bytom Wojska Polskiego, Instytut Pamięci Narodowej.

Stowarzyszenie jest organizatorem wystaw prac plastycznych i konkursów, wspiera inicjatywy obywatelskie, począwszy od dotyczących małych spraw, takich jak oświetlenie, stan nawierzchni lub oznakowanie dróg, po wielkie, takie jak sprzeciw wobec przebiegu autostrady czy linii kolei wielkich prędkości, promuje standardy właściwych i przejrzystych relacji organizacji pozarządowych z władzą publiczną, współorganizuje imprezy i wydarzenia patriotyczne, występuje do szkół z ofertą edukacji historycznej.

Stowarzyszeniu „Brynica” – w uznaniu dla jego działalności – nadano w 2018 r. złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, natomiast Muzeum Katyńskie, w podziękowaniu za wsparcie i pomoc, uhonorowało Stowarzyszenie w 2018 r. „orłem katyńskim”.

Działalność wydawnicza