Bobrowniki i Sączów Inwentarze dóbr z XVII, XVIII i XIX w. Przyczynek do historii wsi w dobrach rządowych

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
1 str okładka książki pt Bobrowniki i Sączów.jpg
Tytuł Bobrowniki i Sączów Inwentarze dóbr z XVII, XVIII i XIX w. Przyczynek do historii wsi w dobrach rządowych
Rok wydania 2021
Miejsce wydania Dobieszowice
Wydawca Stowarzyszenie "Brynica" w Dobieszowicach
Liczba stron ...
Autor
Autor Janusz Hetmańczyk

Informacje:

Autor: Janusz Hetmańczyk

Wydawca: Stowarzyszenie "Brynica" w Dobieszowicach

Miejsce i rok wydania: Dobieszowice, 2021

Ilość stron: 215

Oprawa: twarda

ISBN 978-83-929170-4-5

Opis:

Książka zawiera odnalezione przez autora i niepublikowane dotychczas inwentarze tych wsi, przy czym najstarszy z nich pochodzi sprzed ponad trzech i pół wieku. Znajdują się w nich m.in. imienne wykazy ludności wiejskiej i ciążących na niej powinności. Wykaz ludności w inwentarzu z 1654 r. jest najstarszym znanym zestawem mian (nazwisk) mieszkańców Bobrownik i Sączowa. Zainteresują one zapewne wielu Czytelników ze względów osobistych genealogii.

Druga część książki poświęcona jest historii obu wsi w dobrach rządowych. Był to okres specyficzny, burzliwy politycznie i społecznie, z uwagi na fakt, iż na przestrzeni niecałego ćwierćwiecza, pomiędzy rokiem 1790 a 1813, wsie przynależały kolejno do pięciu różnych państw, to jest do: księstwa siewierskiego, Rzeczypospolitej, Prus, Księstwa Warszawskiego, Rosji.

W części końcowej opracowania znajdują się m.in. wykazy mieszkańców z okresu uwłaszczenia, tabela przynależności administracyjnej wsi oraz słownik niektórych pojęć użytych w inwentarzach. Treść publikacji autor oparł głównie na materiałach źródłowych, głównie odnalezionych w archiwach. Książka o objętości ponad dwustu stron, zawiera kilkanaście barwnych rycin, w tym karty tytułowe inwentarzy.

Spis treści:

strona 007 • Wstęp

strona 011 • Objaśnienie użytych skrótów, akronimów i symboli

strona 014 • I.I. Bobrowniki i Sączów jako dobra szlacheckie

strona 022 • I.II. Nabycie Bobrownik i Sączowa przez kapitułę krakowską. Fundacja Łukomskiego i Arcybractwo Miłosierdzia

strona 029 • I.III. Inkorporacja księstwa siewierskiego do Rzeczypospolitej

strona 031 • I.IV. Włączenie Bobrownik i Sączowa do dóbr rządowych

strona 034 • I.V. Zwycięstwa Napoleona. Powstanie na Nowym Śląsku. Księstwo Warszawskie .

strona 037 • I.VI. Marszałek Jean Lannes, książę de Montebello

strona 042 • I.VII. Donacje napoleońskie i „restytucja księstwa siewierskiego”

strona 049 • I.VIII. Inwentaryzacja dóbr marszałka Lannes w kluczu bobrownickim

strona 052 • I.IX. Upadek Księstwa Warszawskiego i okupacja rosyjska

strona 054 • I.X. Po Kongresie Wiedeńskim. Bobrowniki i Sączów w dobrach górniczych. Ekonomia Bobrowniki

strona 060 • I.XI. Starania o utworzenie parafii w Bobrownikach w latach 1820-1822

strona 064 • I.XII. Oczynszowanie i uwłaszczenie. Kres dóbr rządowych Bobrowniki

strona 068 • I.XIII. Uwagi do opisu Sączowa opracowanego przez Mariana Kantora-Mirskiego

strona 072 • I.XIV. Uwagi do wykazu proboszczów sączowskich z XVI i XVII w.

strona 075 • II.I. Uwagi na temat inwentarzy Bobrownik i Sączowa

strona 078 • II.II. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1654 r.

strona 090 • II.III. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1748 r.

strona 102 • II.IV. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1760 r.

strona 114 • II.V. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1762 r.

strona 126 • II.VI. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1766 r.

strona 138 • II.VII. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1786 r.

strona 152 • II.VIII. Inwentarz Bobrownik z 1792 r.

strona 168 • II.IX. Inwentarz Bobrownik i Sączowa z 1810 r.

  • Rozdział III - Tabele – wykazy

strona 176 • III.I. Właściciele Bobrownik i Sączowa od XV w. do 1631 r.

strona 181 • III.II. Dzierżawcy Bobrownik i Sączowa od krakowskiej kapituły katedralnej (1637-1795)

strona 183 • III.III. „Tabella powinności włościan wsi urządzonej i oczynszowanej Sączew (1849) w Guberni Radomskiéj w powiecie Olkuskim Ekonomii Bobrowniki”

strona 186 • III.IV. „Tabella powinności włościan wsi urządzonéj i oczynszowanej Bobrowniki stale od dnia 1 czerwca 1850 r. Ekonomja Bobrowniki Powiat Olkuski Gubernia Radomska”

strona 190 • III.V. Liczba ludności i domów, rodzaj własności, przynależność do parafii Bobrownik, Sączowa i okolicznych miejscowości, w 1827 r.

strona 191 • III.VI. Przynależność administracyjna Bobrownik i Sączowa (1444-1945)

  • Rozdział IV - Słownik pojęć i jednostek miary

strona 195 • IV.I. Słownik niektórych pojęć użytych w opracowaniu

strona 203 • IV.II. Słownik jednostek miary użytych w opracowaniu

  • Bibliografia

strona 205 • Źródła archiwalne

strona 206 • Źródła drukowane

strona 207 • Opracowania

strona 211 • Źródła internetowe

strona 212 • Spis rycin