Stefan Gawlik

Z WikiZagłębie
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko ???
Data urodzenia ???1861
Data śmierci ???
Zawód Lekarz


GAWLIK STEFAN

Dr med. Urodził się 21 lipca 1889 r. w Grotnikach, gubernia kielecka. Szkołę średnią ukończył w 1908 r. w Będzinie. Studia lekarskie odbył w Tomsku, gdzie otrzymał dyplom lekarski w 19l6r. Następnie pracował w Tomsku gdzie pehrił fun- kcję lekaIZa ogólnego i powiatowego. Tam ożenił się i w styczniu 1922 r. wrócił wraz z rodziną do kraju i osiedlił się w Siewierzu. Początkowo pracował jako le- karz Powiatowej Kasy Chorych będąc lekarzem rejonowym aż do roku 1950. VVe wrześniu 1925 r. urucho- miono w Siewierzu szpital dla dzieci z gruźlicą kostno-stawową, którego został dyrektorem. VV międzyczasie uzupeh1iał swoje wiadomości fachowe na róŻnych kursach, a zwłaszcza w zakresie gruźlicy układu kostnego we Francji i Szwajcarii co dało podstawy do leczenia chorych wg współcześnie obowiązujących zasad. Od 1936 r. szpital z wolna zaczął przekształcać się w sanatorium dla płucno-chorych, lj. w sanatorim prze-ciwgruźlicze. Zaczęto budować 2- osobowe drewni"ane domki w przyle- gającym lasku sosnowym. Było to pewnego rodzaju "novum", bardzo chorym odpowiadające i korzystnie wpływające na stan psychiczny i fizyczny chorych. Chorzy korzystali z tego rodzaju leczenia od maja do października. Dr Gawlik w czsie swojej wie- loletniej kadencji jako dyrektorpowię- kszył kilkakrotnie teren sanatorium, wykupując okoliczne pola, wybu- dował w 1949 r. piękny budynek dla lekarzy, a także rozbudował zaplecze gospodarcze, gdzie hodowano świnie i krowy na użytek szpitala, co w ciężkim okresie powojennym ułatwiało wyżywienie chorych. W czasie wieloletniej pracy dr Gawlik nie ograniczał się tylko do działalności lekarskiej. Wkrótce po osiedleniu się w Siewierzu zorga- nizował tzw. dozór szkolny, dzięki któremu wybudowno nową szkołę, w której założył bibliotekę. Prócz tego współdziałał w organizowaniu Domu Ludowego. W ciągu całego swego życia stale udzielał się społecznie w Radzie gminnej i powiatowej i w dowód uznania zasług otrzymał przed wojną Złoty Krzyż Zasługi. W czasie wojny, we wrześniu 1943 r., został aresztowany przez ge- stapo i przebywał w obozie koncen- tracyjnym w Oświęcimiu w bloku XI "śmierci", potem przewieziony do więzienia w Opolu, skąd po kilku miesiącach powrócił do pracy w sana-torium. Aresztowany był w związku z przechowywaniem wśród chorych ważnych działaczy podziemia i za udzielanie pomocy rannym party- zantom. W czerwcu 1975 r., w 50-lecie założenia sanatorium, na głównym budynku odsłonięto pamiątkową tablicę z popiersiem dra Gawlika. Zmarł 2 maja 1962 r.


Źródło: Emilian Kocot "Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego - Wstęp do słownika biograficznego" (zamieszczone na Wiki Zagłębie za zgodą autora)