Szkoła Górnicza w Niwce

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie szkoły
Szkoła Górnicza w Niwce
{{{Nazwa}}}

Spis treści

Ważne daty w historii szkoły

1946 – powstaje z inicjatywy Kopalni Węgla kamiennego „Niwka-Modrzejów” Szkoła Przemysłowa Ministerstwa Przemysłu Węglowego. Pierwszą klasę stanowią młodociani pracownicy Kopalni. Lekcje teoretyczne odbywają się w szkole Fabryki Maszyn Górniczych w Niwce, a zajęcia praktyczne na powierzchni Kopalni „Modrzejów”.

1948 – powstają warsztaty. Na ich utworzenie szkoła otrzymała stary barak na terenie Kopalni „Niwka”.

1949 - Powiększenie bazy szkolnej o trzy sale lekcyjne, świetlicę, gabinet dyrektora.

1950 – zmiana nazwy szkoły, która odtąd brzmi: 3-letnia Szkoła Przemysłowa w Niwce.

1951 – szkoła liczy 5 klas i ma 187 uczniów

1952 - dla potrzeb szkoły oddany zostaje nowy budynek. Wybudowano go w miejscu, w którym znajdował się Kopiec Kościuszki usypany przez mieszkańców Niwki. Na kopcu znajdowała się tablica pamiątkowa z wyrytymi na niej nazwiskami mieszkańców Niwki, którzy polegli za Ojczyznę. Przy tym Kopcu w czasie wojny okupant niemiecki palił polskie książki zagrabione ze Szkoły Podstawowej Nr 15, a następnie wysadził Kopiec w powietrze.

1956 - następuje dalsza rozbudowa sal przedmiotowych i bazy szkolenia praktycznego. Wzrasta liczba młodzieży, w związku z tym w barakach Kopalni powstaje internat dla uczniów zamiejscowych.

1966 - Dyrekcja Kopalni przeznacza na internat część Hotelu Robotniczego. Z czasem hotel całkowicie zostaje zamieniony na internat o łącznej liczbie 300 miejsc. W tym samym czasie powstaje Filia Technikum Górniczego kształcąca absolwentów Zasadniczej Szkoły Górniczej.

1974 – za wysokie osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz osiągnięcia młodzieży w pracy społeczno-użytecznej na rzecz środowiska, szkoła otrzymuje Złotą Odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. W tym też roku zarządzeniem Ministerstwa Górnictwa i Energetyki powstaje Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, w skład którego weszły cztery szkoły zawodowe, a po reorganizacji nazwa brzmi: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. 1976- szkoła otrzymuje nowe pomieszczenie na warsztaty szkolne na terenie Kopalni „Niwka”.

1978 - następuje modernizacji pracowni przedmiotowych do górnictwa i technologii.

1981 - dokonana zostaje przebudowa sztolni ćwiczebnej, a w dalszych latach sztolnia zostaje rozbudowana, unowocześniona i wyposażona w nowe urządzenia górnicze.

1982 - Szkoła otrzymuje nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

1984 - Szkoła zostaje objęta remontem kapitalnym.

1993 - nazwa szkoły zostaje zmieniona na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

01.01.1993 - nazwa Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Sosnowcu utworzona została w związku z przekazaniem przez PAWK szkół zawodowych do dalszego prowadzenia zakładom przemysłowym zgodnie z art.80 „Ustawy o systemie oświaty”.

01.09.1993 – z inicjatywy Środowiskowego Ochotniczego Hufca Pracy utworzona zostaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych kształcąca w zawodach: ślusarz – mechanik murarz, której organem prowadzącym stał się Kurator Oświaty. W związku z transformacją gospodarczą kraju zakłady przemysłowe jako organy prowadzące podjęły decyzje o stopniowej likwidacji szkół: - Zasadniczej Szkoły Zawodowej PW „Transgór” czerwiec 1994r. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej FMG „Niwka” czerwiec 1996 roku

01.09.1995 – na podstawie aktu założycielskiego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz zezwolenia Kuratora Oświaty w Katowicach powstaje Technikum Górnicze dla Dorosłych KHW S.A. KWK „Niwka-Modrzejów” z przekształcenia dotychczasowej filii Technikum Górniczego w Dąbrowie Górniczej „Sztygarka”.

03.12.1996r.- jubileusz 50-lecia ZSG KWK „Niwka-Modrzejów”: - poświęcenie nowego sztandaru szkoły przez biskupa ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej - odsłonięcie tablicy pamiątkowej - opracowanie monografii szkoły - czerwiec 1997r. – powierzenie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 mgr Tadeuszowi Kobierskiemu przez komisję złożoną z przedstawicieli KHW S.A. KWK „Niwka-Modrzejów”, Kuratorium Oświaty i Gminy Sosnowiec

01.09.1998r. – utworzenie przez Gminę Sosnowiec ZSZ dla młodzieży kształcącej w zawodach: - ślusarz-mechanik - elektromechanik

rok szkolny 1998/99 - przeprowadzenie serii spotkań przedstawicieli KHW S.A. KWK „Niwka-Modrzejów” z Zarządem Miasta Sosnowca oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach, które sfinalizowały się zawarciem porozumienia prowadzącego do przekazania Gminie Sosnowiec obiektów szkoły oraz możliwości zakładania innych szkół a także decyzjami o zaprzestaniu funkcjonowania: - Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Niwka-Modrzejów” czerwiec 2000 roku - Technikum Górniczego dla Dorosłych czerwiec 2001 roku – ostatnia matura!. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych – czerwiec 1999r. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży – alokacja do ZST w Sosnowcu – czerwiec 1999r. - Rok szkolny 1998/99 – przeprowadzenie prac związanych z przekształceniem szkoły zawodowej w gimnazjum: - modernizacja pomieszczeń lekcyjnych i sanitariatów, biblioteki i czytelni, szatni uczniowskiej, organizacja kadry nauczycielskiej, dobór programów i podręczników.

01.09.1999- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu utworzono Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do momentu jego całkowitej likwidacji, czyli do 31.08.2001r.

04.12.1999r. – uroczystość „Barbórki”- święta Dnia Górnika zorganizowanej dla uczniów ostatnich klas ZSG przez nowoprzyjętych uczniów Gimnazjum Nr 1. od 01.09.2001 – Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu funkcjonuje samodzielnie: uczniowie w większości stanowią społeczność szkół podstawowych Nr 15, 29, 21 i 11 ( Niwka, Pawiak, Bór, Jęzor, Bobrek, Modrzejów).

14 i 15.05.2002 – zakończenie trzyletniego cyklu kształcenia w Gimnazjum Nr 1 pierwszym zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym.

17.06.2002r. – powierzenie funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 1 w drodze konkursu Panu mgr Tadeuszowi Kobierskiemu. Funkcję tę pełnił do 31 stycznia 2004r. czyli do czasu przejścia na emeryturę.

Zmiany w nazewnictwie

Notatka służbowa dotycząca dotychczasowego funkcjonowania oraz podjętych działań likwidacyjnych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 86.

Zespół Szkół Zawodowych utworzony został w drodze decyzji resortu górnictwa i energetyki początkowo jako: 1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Ministerstwa Górnictwa i Energetyki /1.09.1974r./ 2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Ministerstwa Górnictwa /1.04.1976r./ 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Wspólnoty Węgla Kamiennego /1.01.1988r./ 4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Państwowej Agencji Węgla Kamiennego /1.10.1990r./ Zmiany nazw wynikały z reorganizacji resortu górnictwa.

Pod koniec 1992r. Państwowa Agencja Węgla Kamiennego zgodnie z decyzją Ministra Przemysłu część swoich szkół przekazała do prowadzenia Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast część szkół zgodnie a art.80 „Ustawy o systemie oświaty” mogła pozostać w systemie resortowym po wyrażeniu woli przez zakłady przemysłowe na dalsze prowadzenie swoich szkół. I tak się stało-Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”, Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe PW „Transgór”, Fabryka Maszyn Górniczych „Niwka” zgłosiły stosowne deklaracje i od 1.01.1993r. stały się organami prowadzącymi a na podstawie aktu zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 PAWK zgodnie z pismem KO-OR-O-0213/0/93 Kuratora Oświaty, szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Sosnowcu. Od 1.09.1993r. utworzona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, która na podstawie aktu założycielskiego z dnia 30.08.1993r. znak KO-OR-0213/103/93/Ci weszła w skład Zespołu Szkół, której organem prowadzącym stał się Kurator Oświaty. Od 1.09.1995r. na podstawie aktu założycielskiego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz zezwolenia Kuratora Oświaty w Katowicach, pismo z dnia 28.11.1994r. znak KO-OR-O-0211/108/94/Ci, utworzone zostało Technikum Górnicze dla Dorosłych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu, które weszło w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Finansowanie szkół odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.09.1992r. /Dz.U. Nr 71 z 1992r./ na zasadzie tzw. dotacji, która przekazywana była na konto wskazane przez organy prowadzące.

Losy szkoły w czasie transformacji społeczno-gospodarczych

Wobec trudności finansowych zakłady prowadzące szkoły zawodowe jak Fabryka Maszyn Górniczych „Niwka” i „Transgór” podjęły decyzje o likwidacji swoich szkół przez zaniechanie rekrutacji i tak ostatni rocznik ZSZ „Transgór” zakończył cykl kształcenia w czerwcu 1994 roku a ZSZ FMG „Niwka” w czerwcu 1996 roku. Trudności finansowe dotknęły również Kopalnię „Niwka-Modrzejów” wskutek czego od roku szkolnego 1998/99 wstrzymano nabór do Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Niwka-Modrzejów” a od roku szkolnego 1999/2000 do Technikum Górniczego dla Dorosłych. W lutym 1999 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego, Kopalni „Niwka-Modrzejów” z przedstawicielami Zarządu Miasta Sosnowca oraz Kuratorium Oświaty, które sfinalizowało się zawarciem porozumienia oraz umowy użyczenia z dniem 1.03.1999r., których głównym uzgodnieniem było przekazanie obiektów szkoły Miastu Sosnowiec oraz możliwość zakładania w obiekcie innych szkół, prowadzonych przez Miasto. Rada Miejska w Sosnowcu podjęła uchwałę z dnia 25.02.1999r. o likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych poprzez wstrzymanie naboru począwszy od 31.08.1999r. a na podstawie aktu założycielskiego z dnia 28.06.1999r. utworzono z dniem 1.09.1999r. Gimnazjum Nr 1, które zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 231/XI/99 z dnia 30.06.1999r. funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do momentu jego całkowitej likwidacji czyli do 31.08.2001 roku. W związku z faktem, że KWK „Niwka-Modrzejów” sp. z o.o. została postawiona w stan całkowitej likwidacji, Zarząd KWK „Niwka-Modrzejów” podjął uchwałę nr 109/99 o likwidacji swoich szkół tj.:

Zasadnicza Szkoła Górnicza - zakończenie nauki czerwiec 2000r. /2 oddziały/ Technikum Górnicze dla Dorosłych – aktualnie 6 oddziałów / zakończenie dla 3 oddziałów czerwiec 2001r./

Zgodnie z powyższymi danymi od 1.09.2001 w obiekcie dotychczasowego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 będzie funkcjonować tylko Gimnazjum Nr 1 / aktualnie 11 klas pierwszych, w przyszłym roku szkolnym dodatkowo 10 a od 1.09.2001 – dodatkowo 8 /

Historia szkoły

Jako długoletni nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor tejże nieistniejącej już jednostki szkolnej, poczuwam się do obowiązku utrwalić jej pamięć. Zdaję sobie sprawę, że monografia szkoły (historia od 1946-1996) nie dla wszystkich jest dostępna, postanowiłem wypowiedzieć się bardzo osobiście w poniższej formule.

Początki organizowania szkoły górniczej sięgają grudnia 1946 roku. Początkowo zajęcia teoretyczne odbywały się w salach przydzielonych przez Fabrykę maszyn Górniczych, później na terenie kopalni „Niwka” a od 1948 roku zajęcia odbywały się w zaadaptowanym baraku pomagazynowym. Po pracach porządkowych zorganizowano warsztat szkolny, 3 sale lekcyjne, pokoje dyrektora, sekretariatu, nauczycieli oraz świetlicę. Rok szkolny 1952-53 rozpoczął się już w nowym przestronnym budynku, z nowymi sprzętami, dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi a także miejscami dla uczniów zamiejscowych przy ul. Wojska polskiego 86, który istnieje do dzisiejszego dnia. Historia Zasadniczej Szkoły Górniczej KWK „Niwka-Modrzejów” została uszczegółowiona w monografii wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia (1946-1996). Powstanie oraz działalność szkoły górniczej w Niwce- dzielnicy Sosnowca miało ogromne znaczenie dla rozwoju tego terenu, ludzi z nim związanych oraz piszącego te słowa. Dlaczego? Przeszłości nie wolno zapomnieć!!!nie wolno pominąć znaczenia istnienia w Niwce zasadniczej szkoły górniczej, początkowo jako Zasadnicza szkoła Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów”, później Zespół Szkół Zawodowych, w którym kształcili się uczniowie nie tylko w zawodach górniczych ale również przyszli pracownicy Fabryki Maszyn Górniczych, Przedsiębiorstwa Spedycyjno-Transportowego PW „Transgór”, Centralnych Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego, Zakładu Remontowo-Budowlanego Przemysłu Węglowego oraz Technikum Górniczego dla Dorosłych. Moja szkoła górnicza, zwana ironicznie „Sorboną” lub „Oxfordem”, od początku istnienia umożliwiła zdobycie kwalifikacji 4000 absolwentom, którzy podejmowali pracę w kopalni, kontynuowali dalszą naukę, często zajmując wysokie stanowiska w przemyśle, administracji państwowej a także pełnili rozmaite funkcje społeczne. Absolwenci tworzyli naszą społeczność Niwki. I dlaczego piszący te słowa chce podkreślić znaczenie nie istniejącej już „Szkoły Górniczej” ?- to ona zbudowana dla kopalni, utworzona dla ludzi żyjących dla kopalni, ludzi, którym istnienie kopalni pomogło żyć i stworzyć warunki życia innym. Dlatego!!! Pracując od 1971 roku w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych, poprzez lata wicedyrektorowania i pełnienia funkcji dyrektora, był to czas przepełniony walką o utrzymanie szkoły, o nadanie jej właściwej rangi w środowisku, o kultywowanie tradycji górniczych. Mój życiorys jest istotny dla rozwinięcia tematu szkolnictwa na terenie Niwki. Pochodzę z rodziny nauczycielsko-górniczej, rodzice zaszczepili we mnie przywiązanie, a nawet miłość do tego, co się czyni dla dobra innych. Ojciec Aleksander, rodowity niwczanin, urodzony w 1904 roku, był całe życie związany z kopalnią pełniąc funkcję kierownika działu mierniczo-geodezyjnego, mama Stefania była nauczycielką, jeszcze przed wojną w Szkole Podstawowej nr 15, później kierownikiem w Szkole Podstawowej nr 21 i do emerytury w Szkole Podstawowej nr 11. W życiu codziennym ojciec od najwcześniejszych lat zaszczepił we mnie poszanowanie zawodu górniczego i pracy górniczej, jako przykład stawiając swego pierwszego przełożonego prof.dr inż. Bolesław Krupińskiego, który 20 czerwca 1914 roku zjechał na swoją pierwszą dniówkę, rozpoczynając pracę od stanowiska ładowacza, młodszego górnika, sztygara aż do naczelnego inżyniera, dyrektora kopalni, przewodniczącego Państwowej Rady Górnictwa i przewodniczącego Komitetu Węglowego Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. Profesor w wywiadzie z 6.12.1964 roku w „Ekspresie Wieczornym” wypowiedział: „… zawód górnika, to trudny zawód, niebezpieczny zawód, ale zawód górnika – to najpiękniejszy zawód. I gdybym mógł powtórzyć życie – ze wszystkich dróg wybrałbym tą, która prowadzi do kopalni…” . Ta wypowiedź stanowiła motto naszej pracy, nauczycieli szkoły górniczej, którzy nie zwątpili w jej sens i wierzyli, że zawód górnika będzie nadal zapisywać swoją piękną kartę. Czas transformacji społeczno-gospodarczych spowodował stopniowe wygaszanie klas poszczególnych zakładów pracy prowadzących szkoły wchodzące w skład zespołu- najdłużej istniały jednak Zasadnicza Szkoła Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego „Niwka-Modrzejów” ( do 2000 roku) i Technikum Górnicze dla Dorosłych ( do 2001 roku). Najsmutniejszym była likwidacja kopalni „Niwka-Modrzejów” pomimo istniejących nadal zasobów węgla, jednak ówczesna władza definitywnie zakończyła jej istnienie. I tu rozpoczęła się walka o niedopuszczenie do likwidacji budynku dotychczasowej szkoły górniczej. Dzięki życzliwości ówczesnych władz Miasta Sosnowca od 01.09.1999 roku budynek przeznaczony został do prowadzenia w nim, zgodnie z nową reformą oświaty, placówki oświatowej jako Gimnazjum nr 1 , dla uczniów z terenu Niwki, Modrzejowa, Jęzora, Boru Bobrka i Pawiaka. Po szkole górniczej pozostała tablica pamiątkowa z roku jubileuszu 50-lecia: „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” ~Adam Mickiewicz I tak można by zakończyć historię Zasadniczej Szkoły Górniczej, bo Gimnazjum radziło sobie dobrze, jednak od września 2017 roku znów reformatorzy postanowili inaczej (wygaszanie oddziałów gimnazjalnych, powrót do szkoły podstawowej 8 letniej – połączenie Szkoły Podstawowej nr 15 z Gimnazjum Nr 1). Szkoła Górnicza nieodwracalnie przestała istnieć, jednak pamięć o niej powinna pozostać. Pozostać powinna również pamięć i szacunek dla tych, którzy tu pracowali, często przez całe swoje zawodowe życie, nie tylko nauczyciele ale również pracownicy administracji i obsługi. Moje całe zawodowe życie było związane ze szkołą górniczą, w której wśród nauczycieli, koleżanek i kolegów, a także pracowników administracji i obsługi zawsze panowała atmosfera życzliwości i przyjaźni (co niestety obecnie rzadko się zdarza). Podczas uroczystości jubileuszowych 50-lecia szkoły, ktoś z decydentów powiedział, że dopóki będzie istniała kopalnia, będzie szkoła; pomylił się, nie było formalnie kopalni a szkoła górnicza istniała najdłużej w Zagłębiu Dąbrowskim.

Wykaz pracowników szkoły

Dyrektorzy szkoły:

mgr Czesław Szerement
mgr inż. Jan Trzewiczek
mgr Tadeusz Kobierski

1. p.Lebieda – 1946-1947

2. p.Garus Mieczysław – 1947-1950

3. p.Smok Marian - 1950-1951

4. p.Majewski Edmund – 1951-1952

5. p.Szyller Marian – 1952-1956

6. mgr Szerement Czesław – 1956-1979

7. mgr inż.Trzewiczek Jan – 1979-1984

8. mgr Kobierski Tadeusz 1984-2004

9. mgr Bukowy Mirosława – 2004-2017(gimnazjum nr 1)
Zastępcy dyrektora:

1. mgr inż. Suchanek Jan – 1965-1967

2. mgr inż. Jaskólski Ryszard – 1970-1972

3. mgr Zgagacz Tadeusz – 1974-1978

4. mgr Kobierski Tadeusz – 1978-1984

5. mgr Wdowik Jerzy – 1980-1982

6. mgr inż. Martynus Artur – 1984-1988

7. mgr Chojnacki Lech – 1988-1998

8. mgr Dudek Leszek – 1998-2006

9. mgr Mól Katarzyna – 2006-2017


Kierownicy zajęć praktycznych:

1. Kikut Marian 1948-1953

2. Szerement Czesław – 1953-1956

3. Dziura Tadeusz – 1957-1976

4. Kubik Stanisław – 1976-1983

5. Jaskólski Ryszard – 1983-1993

6. Martynus Artur – 1993-1999


Kierownicy pola szkoleniowego:

1. Pasternak Tadeusz – 1950-1951

2. Pawłowski Franciszek – 1951-1952

3. Rachwał Józef - 1952-1954

4. Nowak Paweł - 1954-1957

5. Sady Zbigniew – 1959-1962

6. Inż. Kubik Stanisław – 1962-1976

7. Dziura Tadeusz – 1976-1977

8. mgr inż.Jaskólski Ryszard – 1977-1983

9. inż.Szkonter Jacek – 1978-1981

10. Puchała Stanisław – 1983-1986

11. Płonka Witold – 1986-1990

12. Pustelnik Ryszard – 1990-1996

13. Cygan Mirosław – 1996-1998


Kierownicy internatu:

1. Chmura Stanisław – 1955-1957

2. Woźniak Tadeusz – 1957-1958

3. mgr Misiołek Kazimierz – 1964-1969

4. Skibniewski Antoni – 1969-1970

5. Baczyński Władysław – 1972-1973

6. mgr Skrzypek Jerzy – 1973-1980

7. mgr Kamiński Jerzy – 1980-1990

8. Królica Krystyna 1990-1995 (likwidacja internatu)


Zastępcy kierownika internatu:

1. Pitek Marian – 1972-1978

2. Chmielewski Alfons – 1978-1979

3. Jaworski Jan – 1978-1979


Kierownicy świetlicy i zajęć pozalekcyjnych:

1. Świerczyńska Maria – 1952-1953

2. Misiołek Janina – 1964-1972

3. mgr Klęczańska Aleksandra – 1972-1975

4. Pustelnik Ryszard – 1975-1989

5. mgr Kijas Małgorzata – 1989-1991


Kierownicy szkolenia na powierzchni:

1. Smok Zygmunt – 1950-1970

2. Koźlik Józef – 1971-1981

3. mgr Chojnacki Lech – 1984-1988

4. inż.Zieliński Robert – 1988-1991

5. Ślęzak Marek – 1992-1998


Pracownicy administracyjno ekonomiczni:

1. Błaszczak Hanka

2. Duda Krystyna

3. Mucha Zofia

4. Pieszczyk Helena

5. Raszkowska Julia

6. Straś Helena


Sekretariat:

1. Batienin Olga

2. Błach Władysława

3. Cudak Gabriela

4. Filipek Janina

5. Gąsior Krystyna

6. Janus Halina

7. Jureczko Mariola

8. Knapik Helena

9. Krawczyk Zofia

10. Madej Krystyna

11. Neugebauer Elżbieta

12. Niezgoda Elżbieta

13. Ordelewska Aldona

14. Papierz Leokadia

15. Ptasińska Teodozja

16. Sękala Grażyna

17. Splesner Izabela


Kierownik administracyjno-gospodarczy 1. Szyszka Małgorzata

Nauczyciele i pracownicy szkoły w roku szkolnym 1996/97

Lista wszystkich nauczycieli:

1 Baczyński Władysław 142 Litewka Jacek 283 Węglowski Stanisław
2. Balicki Józef 143 Ludwiczek Marian 284 Wieja Stanisław
3. Banach Grażyna 144 Łoś Tadeusz 285 Wikar Stanisław$$
4. Banasik Piotr 145 Machera Stanisław 286 Wilczyński Andrzej
5. Baranowski jan 146 Machura Janusz 287 Winnicki Wiesław
6. Bednarski Krzysztof 147 Majchrzak Jadwiga 288 Wiszniewski Mieczysław
7. Bereszko Leon 148 Majewska Emilia 289 Wiśniewski Stanisław
8. Berżowski Kazimierz 149 Majewski Bogusław 290 Wójcik Kazimierz
9. Będkowski Antoni 150 Majewski Edmund 291 Wojtyłka Erwin
10. Bialik Władysław 151 Majewski Władysław 292 Wolak Kazimierz
11. Bilewicz Kazimierz 152 Majewska Wiesława 293 Woźniak Leon
12. Biskupski Anatol 153 Marchewka Wincenty 294 Wdowik Jerzy
13. Bocheński Tadeusz 154 Mariankowski Dariusz 295 Wróbel Zofia
14. Borkowska Ewa 155 Markiewicz Włodzimierz 296 Wroniecki Bronisław
15. Boryka Anna 156 Martynus Artur 297 Wrotniak Kazimierz
16. Ks.Brodziński Jan 157 Martynus Sylwester 298 Wrzosek Jan
17. Brzeziński Zygmunt 158 Marzec Rudolf 299 Weryński Wincenty
18. Bukowiński Ludomir 159 Makówka Ryszard 300 Zachciał Wacław
19. Busek Jan 160 Marzec Stanisław 301 Załoga Władysław
20. Busek Michał 161 Matlakiewicz Wanda 302 Zając Józef
21. Celeban Stanisław 162 Młynek Jan 303 Zalewski Witold
22. Chachulska-Niedziela Jolanta 163 Milkowski Marek 304 Zgagacz Tadeusz
23. Chałaciński Henryk 164 Mika Czesław 305 Zgoda Józefa
24. Chałupska Ewa 165 Misłowiec Jan 306 Ziachowicz Wiesław
25. Chalewski Henryk 166 Misiak Barbara 307 Zieliński Mieczysław
26. Chmielewski Alfons 167 Misiołek Janina 308 Zieliński Robert
27. Chmura Stanisław 168 Misiołek Kazimierz 309 Ziętek Jerzy
28. Chojnacki Lech 169 Miękota Karol 310 Ziomek Marian
29. Chojowski Witold 170 Moczarska Izabella 311 Żeber Franciszek
30. Chromy Jolanta 171 Mól Katarzyna
31. Chrzanowski Jerzy 172 Mościński Wiesław
32. Ciosek Tomasz 173 Mruk Iwona
33. Cupiał Antoni 174. Mrukwa Andrzej
34. Cyba Jerzy 175. Musialik Florian
35. Cygan Mirosław 176. Nawrot Irena
36. Czerny-Kuc Iwona 177. Nawrot Wiesław
37. Ćmak Anna 178. Niemiec Franciszek
38. Dobranowska Elżbieta 179. Noczyński Jerzy
39. Doros Zbigniew 180. Noga Stanisław
40. Dróżdż Waldemar 181. Nowak Henryk
41. Drynda Maksymilian 182. Nowak Paweł
42. Duda Stanisław 183. Nowak Stanisław
43. Dudek Jan Kazimierz 184. Nysar Eugeniusz
44. Dudek leszek 185. Okamfer Janusz
45. Dudek Witold 186. Okamfer Witold
46. Dziura Tadeusz 187. Olech Jan
47. Dębski Bronisław 188. Opalski Piotr
48. Dębski Tadeusz 189. Orzechowska Beata
49. Figiel Grażyna 190. Osikowski Wiktor
50. Fijałkowski Eugeniusz 191. Otwinowski Zygmunt
51. Fijałkowski Mieczysław 192. Ożóg Władysław
52. Filipek Józef 193. Pajdecki Stefan
53. Filipiak Kazimierz 194. Pajdosz Jacek
54. Gałkowski Włodzimierz 195. Palion Edward
55. Gałuszka Stanisław 196. Palian Wiesław
56. Gajoch Zdzisław 197. Paluch Helena
57. Gawin Barbara 198. Pawłowski Franciszek
58. Gawlica Alojzy 199. Piasecka Lidia
59. Glanowski Stefan 200. Płonka Witold
60. Gnat Zdzisław 201. Piaskowski Adam
61. Gniady Wiesław 202. Piech Zdzisława
62. Gniewkiewicz Zbigniew 203. Pietrzczyk Stanisław
63. Goliszek Eugeniusz 204. Piotrowska Łucja
64. Góra Jan 205. Pitek Marian
65. Gruczoł Tadeusz 206. Pięta Mieczysław
66. Gruszecki Julian 207. Pleśniak Maria
67. Grzegorczyk Czesław 208. Pluciński Jerzy
68. Gurda Renata 209. Popczyk Józef
69. Gurda Tadeusz 210. Prus Bolesław
70. Habryn Aleksander 211. Przybyłowicz Irena
71. Hałuszka Stanisław 212. Przybyłowicz Leszek
72. Hankus Eulalia 213. Przybylak Zbigniew
73. Hankus Stanisław 214. Psonka Włodzimierz
74. Hepner Włodzimierz 215. Puchała Stanisław
75. Iwańczuk Marian 216. Purzyński Stanisław
76. Jabłoński Ryszard 217. Puszkiewicz Sławoj
77. Janota Edward 218. Puto Marian
78. Jasicki Ryszard 219. Pyzio Tadeusz
79. Jaskólski Ryszard 220. Pyt Marian
80. Jaworska Elżbieta 221. Rachwał Józef
81. Jaworski Jan 222. Raczyński Waldemar
82. Jura Tadeusz 223. Radecki Lesław
83. Jężak Anna 224. Rakoczy Zbigniew
84. Jężak Zbigniew 225. Rams Stanisław
85. Kabała Jan 226. Rawita Lucjan
86. Kabat Włodzimierz 227. Rebes Stanisław
87. Kalaman Tadeusz 228. Rekus Tadeusz
88. Kalinowski Witold 229. Rokowski Jerzy
89. Ks.Kalkowski Jacek 230. Ruszniak Stanisław
90. Kamieniarz Edward 231. Rzązewski Stanisław
91. Kamińska Maria 232. Sady Zbigniew
92. Kamiński Jerzy 233. Sagan Czesław
93. Kaptur Mirosław 234. Sarzała Maria
94. Karbowniczek Kazimierz 235. Sarzała Mieczysław
95. Karwowski Tadeusz 236. Satacki Mirosław
96. Kasztelan Stanisław 237. Słaboń Tadeusz
97. Kidawa Anna 238. Supierz Izabela
98. Kidawa Stefan 239. Siwiec Mieczysław
99. Kiełbasa Eugeniusz 240. Skibniewski Antoni
100 Kijas Małgorzata 241. Skolak Andrzej
101 Kikut Marian 242. Skowronek Ryszard
102 Klimuszko Lucjan 243. Skubek Danuta
103 Kluszczyńska-Możdżeń Bożena 244. Smok Zygmunt
104 Klęczańska Aleksandra 245. Sokolska Bronisława
105 Klęczański Janusz 246. Sotoń Zdzisław
106 Kminkowski Ryszard 247. Sroka Stanisław
107 Kobierska Stefania 248. Stach Jan
108 Kobierski Aleksander 249. Starczewski Jan
109 Kobierski Tadeusz 250. Staroń Wacław
110 Kobuszewski Kazimierz 251. Stolarski Bogdan
111 Kołacz Tadeusz 252. Straś Antoni
112 Kołakowska Aleksandra 253 ks.Strączkiewicz Adam
113 Kokoszka Tadeusz 254 Stysiak Lucjan
114 Korczak Ewa 255 Suchanek Jan
115 Kornaszewski Zbigniew 256 Surma Anna
116 Korwat Mieczysław 257 Surmik Zygmunt
117 Kosałka Janusz 258 Szafirski Adam
118 Koszewski Jacek 259 Szerement Czesław
119 Kozak Stanisław 260 Szkonter Jacek
120 Kozdrój Henryk 261 Skrzypek Jerzy
121 Kozik Ewa 262 Szmurło Kazimierz
122 Koźlik Józef 263 Szota Stanisław
123 Król Lidia 264 Szulc Marek
124 Królica Krystyna 265 Szyler Józef
125 Kubicki Marian 266 Szyller Marian
126 Kubik Stanisław 267 Sęczkowski Marian
127. Kufieta Edward 268 Szyszka Małgorzata
128. Kulawiak Wojciech 269 Ślęzak Marek
129. Kulisz Dorota 270 Świerczyńska Maria
130. Kupczyńska Alicja 271 Świerczyński Aleksander
131. Kwiecień Romuald 272 Tobiś Czesław
132. Kwiecień Władysława 273 Torbus Waldemar
133. Kępińska Danuta 274 Trocha Wacław
134. Lachor Wiesław 275 Trzewiczek Jan
135. Leks Mirosław 276 Tyfel Antoni
136. Lelątko Stanisław 277 Urbańczyk Henryk
137. Lemler Andrzej 278 Walczak Wojciech
138. Lichtarowicz Mieczysław 279 Walkowicz Tadeusz
139. Lipiński Edmund 280 Waszkiewicz Józef
140. Lisiecka Ewa 281 Wcieślik Zdzisław
141. Litewka Andrzej 282 Wdowiak Roman

Powyższy spis nauczycieli to również historia, to wspomnienie o ludziach, którzy swe życie zawodowe wypełniali życiem szkołą. Wśród nauczycieli i pracowników szkoły wielu jest takich, dla których nasza szkoła była miejscem pracy całego życia. Pracą dającą sukcesy i porażki, dającą radość i smutek, czas zwątpienia i satysfakcji, lecz taki jest los prawdziwego "Nauczyciela". Dlatego godni podziwu są Ci wszyscy, którzy tę pracę pokochali i wytrwali w niej, w niej osiągając wiek emerytalny i wytrwali w niej, a często pozostali w niej dłużej służąc swym doświadczeniem i wiedzą.

Do osób, które całe swoje życie zawodowe związali ze szkołą należy wymienić:

- dyr. Czesława Szerementa

- Tadeusza Dziurę

- Józefa Koźlika

- Stanisława Puchałę

- Stanisława Marca

- Jana Trzewiczka

- Eulalię Hankus

- Ryszarda Pustelnika

- Jerzego Kamińskiego

- Janinę Misiołek

- Mariana Ludwiczka

- Jolantę Chromy

- Marię Pleśniak

- Jana Młynka

- Wincentego Weryńskiego

- Mirosława Cygana

- Annę Borykę

- Czesława Mikę


W historii szkoły bardzo ważną rolę pełniły osoby nie będące nauczycielami, lecz współuczestniczyły w organizacji życia szkoły:

- p. Władysława Błach, nieżyjąca pracownica głównego sekretariatu, specjalista d/s ekonomicznych i kadrowych, oddana sprawom szkoły, życzliwa dla wszystkich(35 lat w szkole)

- p. Małgorzata Szyszka - kierownik administracyjno - gospodarczy, wcześniej pracownik księgowości i sekretariatu, świetny organizator, znający bardzo dobrze problemy szkoły, ściśle współpracujący z kierownictwem jednostki, całkowicie społecznie angażowała się w prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów(zespół taneczny).

Nie sposób wymienić wszystkich, którzy współtworzyli historię szkoły, ale mam nadzieję, że praca Ich wszystkich nie pójdzie w zapomnienie, a powyższe opracowanie przyczyni się do wyrażenia Im szacunku i wdzięczności.

Tadeusz Kobierski, od 1.09.1971 - 1.02.2004 pracownik w/wym szkoły.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego