Józef Tarapacz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko Józef Tarapacz
Data urodzenia ??? ????
Data śmierci ???
Zawód Żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino


'" """ józefTarapaci"'syn Walentego,urodziJ. '" się8 lute go 1913Joku w WÓdaczowie""" """'" wpow.Jędrzejó~;dawnym WO} kielec- kim (dziś świętokrzyskim). Wiatach trzydziestych P!zyjechałdo Dąbrowy Górniczejwposzukiwaniu pracy, Tu- taj teźmieszkał do wybuchu II wojny światowej. W połowie lat 30. oźenił się '" z dąbrowianką, Stanisławą Chudzicką ",(urodzoną w 1 911 roku). Wlipcu 1938 roku przyszła na świat ich córka Anna. Wcześniej, bo juź wiosną 1938 roku został powołany do wojska. Był ucz- estnikiem wojny obronnej we wrześniu 1939joku. Słuźył w 11. pułku pie- choty w Tarnowskich Górach. Wzięty do niewoli przez wojska sowieckie w Janowie k/Lwowa,trafił do obozu w Katyniu. Dzięki spracowanym dło~ niom, będących świadectWem piein- . . '" "'. '" '" tellgencklegopochodzen!a, "pomyśl- nie" przeszed łse lekcjęiun iknąłtragicz- n~golosu tysięcy zabitych:", Został skierowany do przymusowejpra~y. ",Przebywał w wielu obozach jen!ec k.ich.Między innymi pracował w mor- derczych "'warunkach przy'" budow,e linii kolejowE{} w Workucie, Mrozy s~ęg~ ją~e-50;C,głó~ ,.~ra~aponad siły I nleludzk)e warunki zycla dopro- "'wadziły do wyniszczenia organizmu. Najbardzl:j doskw!erar do.kucz!i~y szkorbut ropuchnlęt.e nogi z nle- ",gojącymi się ranami...Zycie uratowała muprzypadkowozpal~ziona główka czosnku, którą zgub!ł lub specjalnie upuścił radziecki źołnierz. Ostat- nim obozem pracy na terenie ZSRR, gdzie zastała go wiadomość oam- nestii dla jeńców polskich był Kotłas we wschodniej Syberii. Do nowo powstającej armii polskiej został przyjęty 15 września 1941 roku. Przy- dziE1ilony do 5. Kresowej Dywizji Pie- choty na Środkowym Wschodzie i we

Włoszech pełnił służbę w 5.. pułku artyler!i przeciwlotniczej 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Brał udziałwcałef Kampanii Włoskief 2. Korpusu Wojska Polskiego. Walczył o Monte Cassi- no, Ankonę i Bolonię. Podczas akcji w Apeninach 17 października .1944 został ranny. Służbę wojskową zakoń- czył w stopniu kanoniera, otrzymał odznaczenia polskie: Krzyż Walecz- nych, Krzyż Pamiątkoyyy Monte Cas- sino ~n~ ~3460),..Meda!zay~zi~ł w Wojnie ?bronne.J:93~,Meda!Woj- s~a, ~~zyzC~ynuBojowego Po!s- kJch Sił Zbrojnych na Zachodzie, Odznakę za rany, oraz brytyjskieThe 1939-1945 Star, Defence Medal. Po wojnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol- ski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Meda!em - Zasłużonemu na Polu Chwały. Do Polski powrócił z Anglii w 1947roku.. Po 81atachrozłąki zo- ba,czył najb}iższych:żonęj9Ietnią ~uż wowczas corkę, które przez całą WOjnę nie miały onlm żad~ej informacji.. Po powrocie z Anglii nada) z rodziną mi e- szkałw Dąbrowie Górniczej. pfugie lata pracował jako górnik w kopalni AI.eks~nd7r Z~wadzki(Paryż): Dzieci więcej me m!af, doczekał Się nato- miast dwóch wnuków. W 1975 roku przeszedł na emeryturę. Po śmierci żony zamieszkał u córki wCze!adz! przy ul. Grodzieckiej. Zmarł 9 lutego 2000 roku, spoczął na cmentarzu w Dąbrowie Górniczej.

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego