Gleby województwa katowickiego

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Gleby województwa kat.jpg
Tytuł Gleby województwa katowickiego
Rok wydania 1962
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Liczba stron 304 + 2 wklejki
Format 165x240 mm
Autor
Autor 'Jan Lazar'

Informacje:

Autor: Jan Lazar

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne

Miejsce i rok wydania: Warszawa, 1962

Liczba stron: 304 + 2 wklejki

Oprawa: miękka


Opis:

Spis treści:

strona 3 • Wstęp

Część pierwsza

Czynniki przyrodnicze produkcji roślinnej woj. katowickiego

strona 5 • KLIMAT WOJ. KATOWICKIEGO

strona 6 • Właściwości rozkładu najważniejszych elementów klimatycznych

strona 15 • Długość okresu wegetacyjnego

strona 17 • Dzielnice rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego

strona 17 • Klimat Beskidu Śląskiego

strona 19 • Wnioski

strona 20 • GLEBY WOJ. KATOWICKIEGO

strona 20 • Czynniki glebotwórcze

strona 20 • Klimat jako czynnik glebotwórczy

strona 21 • Budowa geologiczna i właściwości skał macierzystych gleb

strona 32 • Ukształtowanie powierzchni terenu woj. katowickiego

strona 41 • Wody powierzchniowe i glebowo-gruntowe

strona 41 • Działalność człowieka na terenie woj. katowickiego

strona 43 • Roślinność

strona 48 • Czas powstania gleb

strona 49 • Typy, podtypy, rodzaje, gatunki i skały macierzyste gleb woj. katowickiego

strona 49 • Wstęp

strona 51 • Gleby bielicowe

strona 56 • Rozmieszczenie poszczególnych rodzajów gleb bielicowych

strona 57 • Omówienie poszczególnych rodzajów gleb bielicowych

strona 81 • Gleby bielicowe (kompleksowo brunatne i czarne ziemie) oglejone

strona 82 • Uwagi ogólne

strona 83 • Gleby brunatne

strona 84 • Podtypy gleb brunatnych

strona 90 • Kategorie gleb brunatnych

strona 94 • Gleby typu lessive (uwagi ogólne)

strona 95 • Rędziny

strona 98 • Rędziny Pogórza

strona 99 • Dokładniejsza charakterystyka rędzin Wyżyny Śląskiej

strona 103 • Gleby "wapniowcowe" pasma krakowsko-częstochowskiego

strona 105 • Mady

strona 105 • Charakterystyka mad głównych rzek woj. katowickiego

strona 108 • Dokładniejsza charakterystyka zasadniczych grup ciężkości mad

strona 109 • Grupa gleb hydrogenicznych

strona 112 • Czarne ziemie

strona 115 • Gleby początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu

strona 116 • Uwagi odnośnie do właściwości, rozmieszczenia i genezy gleb woj. katowickiego

strona 116 • Właściwości gleb

strona 117 • Skład mechaniczny gleb

strona 118 • Geneza substancji mineralnej poszczególnych frakcji mechanicznych

strona 118 • Wpływ podkopania górniczego na właściwości gleb

strona 119 • Tendencje rozwojowe pokrywy glebowej województwa

strona 120 • Rozmieszczenie i kompletność gleb

strona 120 • Wyniki badań laboratoryjnych charakterystycznych profilów glebowych należących do różnych jednostek taksonomicznych gleb uprawnych

strona 120 • Wyniki badań własnych

strona 120 • Pojemność wodna kapilarna

strona 121 • Porowatość

strona 121 • Pojemność powietrzna POLOWA

strona 121 • Skład mechaniczny

strona 122 • Odczyn jego dynamika i stopień zakwaszenia gleb woj katowickiego

strona 124 • Kwasowość hydrolityczna

strona 125 • Kwasowość wymienna

strona 125 • Kationy wymienne

strona 126 • Pojemność sorpcyjna

strona 126 • Stopień wysycenia kationami o charakterze zasadowym

strona 127 • Zasobność gleb w przyswajalny potas

strona 127 • Zasobność gleb w przyswajalny fosfór

strona 128 • Zasobność gleb w próchnicę

strona 128 • Zasobność gleb w przyswajalny azot

strona 129 • Wyniki analiz wykonanych przez Stację Chemiczno-Rolniczą w G;iwicach (tab. 5)

Część druga

Zagadnienie podniesienia urodzajności gleb

strona 154 • Kategorie gleb wymagających ulepszenia

strona 154 • Możliwości podniesienia urodzajności gleb lekkich, średnio-ciężkich i ciężkich

strona 156 • Ogólna charakterystyka gleb lekkich i metod ich ulepszenia

strona 172 • Gleby średnio-ciężkie - możliwości ich ulepszenia

strona 172 • Gleby ciężkie - możliwości ich ulepszenia

strona 174 • Podniesienie urodzajności gleb o nieodpowiednich stosunkach wodnych

strona 175 • Podniesienie urodzajności gleb niestrukturalnych o zbitym, nieprzepuszczalnym podglebiu i podłożu

strona 175 • Podniesienie urodzajności gleb terenów falistych - podlegających erozji

strona 177 • Tereny zniszczone - hałdy, nasypy wykopy itp.

strona 178 • Ulepszenie gleb wytworzonych z rumoszy górskich

strona 178 • Wnioski końcowe

Część trzecia

Ogólne podstawy gospodarki rolnej i rejonizacji produkcji rolnej z szczególnym uwzględnieniem gleb

strona 187 • Rejony produkcji rolnej ustalone przez Dział Planowania Wydziału Rolnictwa PWRN

strona 188 • Charakterystyka poszczególnych okręgów, rejonów i mikroregionów wydzielonych w tej pracy

strona 204 • Łąki i pastwiska

strona 208 • Gospodarka na górskich użytkach zielonych

strona 212 • Konserwowanie pasz

strona 213 • Warzywnictwo, sadownictwo i inne działy

strona 214 • Znaczenie gleby jako czynnika planowania przestrzennego i jej ochrony przed zniszczeniem

strona 215 • Obszary i tereny fozjograficzno-hydrologiczne oraz mikroregiony glebowo-produkcyjne woj. katowickiego

strona 215 • Obszar górski Beskidu Śląskiego

strona 216 • Obszar Pogórza Beskidu Śląskiego

strona 217 • Obszar wyżynny, równinny nizinny i dolin rzecznych

strona 221 • Klasyfikacja bonitacyjna gleb woj. katowickiego

Część czwarta

Ogólne podstawy gospodarki leśnej i rejonizacji produkcji leśnej z szczególnym uwzględnieniem gleb

strona 224 • Uwagi ogólne

strona 225 • Środowisko leśne (klimat, budowa geologiczna, hydrologia)

strona 227 • Krainy i dzielnice leśne

strona 229 • Rodzaje siedlisk

strona 230 • Charakterystyka lasów poszczególnych rejonów glebowo-ekologicznych woj. katowickiego

strona 230 • Okręg południowy

strona 230 • Rejon górski (I)

strona 231 • Rejon pogórza (II)

strona 231 • Rejon Przedgórza (III)

strona 232 • Okręg centralny

strona 232 • Rejon tysko-pszczyńsko-rybnicki (IV)

strona 233 • Rejon gliwicki (V)

strona 233 • GOP (VI i VII)

strona 234 • Okręg północny

strona 234 • Rejony leśne (VIII, X)

strona 234 • Rejon lubliniecko-zawierciański (IX)

strona 234 • Rejon kłobucki (IX)

strona 234 • Rejon częstochowsko-zawierciański (XII)

strona 234 • Uwagi ogólne

strona 235 • Perspektywiczny plan gospodarczy

strona 238 • Krótka charakterystyka ważniejszych czynników siedliskowych i kilka uwag w sprawie badań glebowo-siedliskowych

strona 244 • Uwagi końcowe odnośnie do gospodarki leśnej

strona 245 • Właściwości chemiczne i skład mechaniczny typowych profilów profilów najważniejszych typów i rodzajów gleb leśnych

strona 245 • Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gleb leśnych (odczyn, kwasowość hudrolityczna, kationy wymienne zasobność gleb w przyswajalny fosfór i potas, ilość azotu itp

strona 250 • Porównanie właściwości chemicznych poziomów próchnicznych badanych gleb leśnych i uprawnych

Część piąta

Ryciny i opisy profilów glebowych oraz głębokich wierceń

strona 261 • Opisy charakterystycznych profilów gleb leśnych

strona 270 • Typowe profile przedstawione na rycinach 38-42

strona 276 • Grunty wzorcowe przedwojennej klasyfikacji gruntów (1935-1939 r.)

strona 280 • Uwagi do rycin i opisów profilów glebowych

strona 282 • Opisy głębokich odkrywek i wierceń

Streszczenie w obcych językach:

strona 290 • rosyjski

strona 290 • angielski

strona 292 • Literatura

strona 299 • Spis tabel

strona 299 • Mapy

strona 301 • Treść

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego