Zakłady Przemysłowo-Budowlane "Dźwignia" Sp. Akc. w Sosnowcu

Z WikiZagłębie

Zakłady Przemysłowo-Budowlane "Dźwignia" Sp. Akc. w Sosnowcu.

Akcja o nominale 50 zł
Wyciąg ze statutu
Kupon czterech akcji

WYCIĄG ZE STATUTU Spółki Akcyjnej Zakładów Przemysłowo-Budowlanych „Dźwignia” w Sosnowcu.

  • Par. 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.000.000 marek polskich, podzielonych na 25.000 akcji po 1000 marek polskich każda. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na sutek uchwały Walnego Zgromadzenia i wymaga zatwierdzenia rządowego.
  • Par. 10. Akcję opiewają na okaziciela i są niepodzielne. Akcje winny być wycięte z księgi z numeracją porządkową i opatrzone podpisami dwóch członków Rady Zarządzającej i kasjera oraz pieczęcią Spółki.
  • Par. 13. Do każdej akcji dołącza się arkusz kuponów na odbiór dywidendy w ciągu lat 10, na kuponach tych oznacza się numer akcji, do których one należą oraz lata kolejne. Po upływie lat 10 właściciele akcji otrzymują nowe arkusze kuponów na następne 10 lat.
  • Par. 15. Wzamian za zgubione, zniszczone lub uszkodzone akcje i kupony, z wyjątkiem kuponów za lata ubiegłe i rok bieżący, będą wydawane duplikaty w myśl ustawy o utraconych tytułach na okaziciela. O zgubionych kuponach za lata ubiegłe i rok bieżący Rada Zarządzająca zawiadomień nie przyjmuje i ten, kto je zgubił, traci prawo do otrzymania dywidendy.
  • Par. 22. Każde 20 akcji dają prawo do jednego głosu, jednak jeden Akcjonarjusz nie może mieć na mocy własnych akcji więcej głosów nad tę ilość, do jakiej daje prawo posiadanie 1/5 części całego kapitału zakładowego. Akcjonarjusze, posiadający mniej, niż 20 akcji, mogą łączyć się, wydając ogólne pełnomocnictwo, w celu otrzymania prawa do jednego lub więcej głosów, lecz jedynie w granicach wyżej wskazanych.
  • Par. 23. Właściciele akcji korzystają z prawa głosu na Walnem Zgromadzeniu, o ile conajmniej na 7 dni przed Walnem Zgromadzeniem złożą Radzie swoje akcje.Zamiast samych akcji mogą być złożone świadectwa zastawowe lub depozytowe polskich instytucji kredytowych, rządowych lub prywatnych, działających na mocy statutów przez Rząd zatwierdzonych, lub wreszcie instytucji kredytowych zagranicznych, wskazanych przez Walne Zgromadzenie i zaaprobowanych przez Ministerstwo Skarbu.
  • Par. 47. Dywidenda, po którą nikt się nie zgłosi w ciągu lat pięciu przechodzi na własność Spółki, z wyjątkiem, gdy przedawnienie na mocy praw obowiązujących uważane jest za przerwane. Od nieodebranych z kasy Spółki i w niej przechowywanych sum, pochodzących z dywidendy, procenty wypłacane nie będą.