Studia nad historią szkolnictwa elementarnego

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Ksiazka.jpg
Tytuł Tytuł
Rok wydania ???
Miejsce wydania ???
Wydawca ???
Liczba stron ...
Autor
Autor Imię i nazwisko lub Praca zbiorowa

Informacje:

Autor: Imię i nazwisko lub Praca zbiorowa

Wydawca: ???

ISBN .......

Miejsce i rok wydania: ???, ???

Ilość stron: ...

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 •

strona 05 •

strona 06 •

strona 06 •

strona 07 •


Studia nad historią szkolnictwa elementarnego


1964 230 s., 24 cm


SPIS TREŚCI Część pierwsza

WSTĘP ..................

Ogólne dane o ustroju administracyjnym Królestwa Polskiego. — Woje­wództwo krakowskie. — Komisje wojewódzkie. — Obwody, gminy. — Gra­nice obwodów. — Obwody: kielecki i olkuski.

I. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ...........

Tzw. akta polskie zespołu Kieleckiej Dyrekcji Szkolnej. — Kancelaria. — Podział na generalia i specjalia; liczba i zawartość. — Ich anteriora de-partamentalne. — Losy archiwów po 1845 i 1867 r. — Wywiezienie archi­wów do Rosji w 1915 r. — Rewindykacja archiwów. — Porządkowanie i inwentaryzacja w Archiwum Oświecenia. — Przekazanie do Archiwum Kieleckiego. — Losy w czasie drugiej wojny światowej. — Inne materiały archiwalne.

II. SYTUACJA W SZKOLNICTWIE PRZED ROKIEM 1817.....9

Stan oświaty w latach 1795—1807. — Działalność Izby Edukacyjnej. — Za­chowane wiadomości o szkołach w Jędrzejowie, Chęcinach i Wodzisławiu.

III. ORGANIZACJA SZKÓŁ ELEMENTARNYCH W LATACH 1817—1821, . 17 Ciągłość prac szkolnych okresu Księstwa Warszawskiego. — Wiola rządu.— Staszic. — Organizacja .szkół elementarnych w obwodach kieleckim i ol­kuskim. — Organizatorzy.

IV. WIADOMOŚCI O STANIE SZKÓŁ ELEMENTARNYCH W LATACH

1817—1821.................33

Szkoły w majątkach rządowych. — Szkoły dla ewangelików. — Szkoły dla Żydów. — Uwagi o budżetach (etatach) szkól. — Sytuacja społeczno-gospo-darcza wsi i miast. — Stosunki rodziców do szkoły. — Dwór a szkoła.

V. NAUCZYCIEL. PROGRAMY I METODY NAUCZANIA.....54

Kwalifikacje nauczycieli. — Sytuacja społeczna i materialna nauczycieli.— Programy. — Metody nauczania. — Ocena postępów. — Popisy. — Podrę­czniki szkolne.— Stan materialny szkół, urządzenia wewnętrzne, budynki.

VI. UPADEK SZKÓŁ W LATACH 1822—1831.........8|)

Sytuacja materialna wsi i miast. — Niedocenianie społecznej roli szkoły przez chłopów i mieszczan. — Obojętność dziedziców i dzierżawców. — Słaby nadzór władzy rządowej. — Dekret namiestnika Z-ajączka z 1821 r.— Stopniowy upadek szkół.

Część druga

VII ZMIANY ADMINISTRACYJNE NA OBSZARZE KIELECCZYZNY PO

1831 ROKU................103

Stan szkół po zakończeniu działań wojennych. — Szkoły w dobrach rzą­dowych.

VIII. SYTUACJA W SZKOLNICTWIE ELEMENTARNYCH W LATACH

1834—1839 ... ............112

Zarządzenia organizacyjne władz rządowych, — Instrukcje dla nauczy­cieli. — Schyłek lat trzydziestych.

IX.'LATA CZTERDZIESTE XIX WIEKU..........154

■Dalszy upadek szkół. — Tajne nauczanie. — Ruchy rewolucyjne w Kielec-czyźnie w latach 1844—1848. — Stan szkół elementarnych w świetle za­chowanych materiałów.

X. LATA PRZED REFORMĄ SZKOLNĄ MARGRABIEGO ALEKSANDRA

WIELOPOLSKIEGO..............188

Dalsze ograniczenia rozwoju szkolnictwa elementarnego. — Trudności pracy w szkołach. — Pogarszanie się kwalifikacji inauczycieli.

XI. LATA PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM.......213

Stosunki społeczne. — Stan szkół w przededniu reformy Wielopolskiego.

WYKAZ SKRÓTÓW...............218

INDEKS NAZWISK...............219 INDEKS MIEJSCOWOŚCI.............225

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego