Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych.jpg
Tytuł Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Liczba stron 198
Format 205x265 mm
Autor
Autor Oimahmad Rahmanov

Informacje:

Tytuł: Relacje między roślinnością i glebą w inicjalnej fazie sukcesji na obszarach piaszczystych

Autor: Oimahmad Rahmanov

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2007

Liczba stron: 198

Oprawa: twarda

ISBN 978-83-226-1637-6

Opis:

W książce przedstawiono wpływ sukcesji roślinności na procesy tworzenia się gleb na ubogich obszarach piaszczystych. Jako obiekt badań wybrano Pustynię Błędowską. Autor — do momentu podjęcia własnych badań na tym terenie — wykorzystał wszystkie istniejące materiały kartograficzne (od 1804 r.), zdjęcia lotnicze (od 1955 r.) i publikacje dokumentujące stan pokrywy roślinnej. Pustynia Błędowska jest jednym z ciekawszych — z krajobrazowego punktu widzenia — obsza­rów Polski. Stanowi przykład na pojęcie geogra­ficzne pustyni, wprowadzone do literatury w dru­giej połowie XIX wieku, będące określeniem roz­ległych terenów piaszczystych pozbawionych roślinności. Nie jest to, z oczywistych względów, prawdziwa pustynia klimatyczna, ale w ciągu 800—900 lat swego istnienia cechowała się spe­cyficznym „pustynnym" krajobrazem. Pustynia Błędowska leży we wschodniej czę­ści Wyżyny Śląskiej w sąsiedztwie górnojurajskiej kuesty Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Nagromadzenie osadów piaszczysto-żwirowych o miąższości 60—70 m wiąże się z epoką plejstoceńską, przede wszystkim — jak wskazują naj­nowsze badania (Lewandowski, 1990) — z okre­sem zlodowacenia Odry i Wisły...

Spis treści:

strona 5 • 1. Wstęp

strona 8 • 2. Przegląd literatury

strona 8 • 2.1. Stan badań nad dynamiką roślinności obszarów piaszczystych

strona 10 • 2.2. Stan badań nad rozwojem gleb piaszczystych

strona 13 • 3. Cele i zakres badań

strona 14 • 4. Obiekt badań

strona 16 • 5. Materiały i metody

strona 16 • 5.1. Materiały kartograficzne i zdjęcia lotnicze

strona 16 • 5.2. Badania roślinności

strona 17 • 5.2.1. Metody fitosocjologiczne

strona 17 • 5.2.2. Metody kartowania roślinności

strona 17 • 5.2.3. Metody badania skorupy glonowej

strona 18 • 5.2.4. Metody analizy chemicznej materiału roślinnego

strona 18 • strona • 5.3. Badania gleb

strona 19 • 5.3.1. Metody terenowe

strona 19 • 5.3.2. Metody laboratoryjne

strona 21 • 6. Przebieg sukcesji na obszarze Pustyni Błędowskiej

strona 21 • 6.1. Zmiany w rozmieszczeniu roślinności Pustyni Błędowskiej w latach 1804 — 1996

strona 42 • 6.2. Stadia i fazy sukcesji

strona 60 • 6.3. Sukcesja jako proces wymiany gatunków

strona 62 • 6.4. Wpływ wybranych gatunków krzewów i drzew na zróżnicowanie składu florystycznego podczas sukcesji

strona 66 • 6.5. Podsumowanie i dyskusja

strona 78 • 7. Rozwój gleb na obszarze Pustyni Błędowskiej

strona 78 • 7.1. Specyfika utworów macierzystych gleb

strona 82 • 7.2. Morfologia gleb współczesnych w relacji do sukcesji pierwotnej

strona 89 • 7.3. Właściwości gleb współczesnych

strona 97 • 7.4. Morfologia gleb kopalnych w relacji do sukcesji wtórnej

strona 102 • 7.5. Właściwości gleb kopalnych

strona 108 • 7.6. Podsumowanie i dyskusja

strona 116 • 8. Rola roślinności w kształtowaniu gleby w inicjalnych fazach sukcesji

strona 116 • 8.1. Glebotwórcze znaczenie roślin niższych

strona 131 • 8.2. Glebotwórcze znaczenie wybranych roślin wyższych w strefie oddziaływania ich okapów

strona 132 • 8.2.1. Wpływ sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)

strona 138 • 8.2.2. Wpływ brzozy brodawkowatej (Betula pendula), wierzby ostrolistnej (Salix acutifolia) i wierzby piaskowej (S. arenaria)

strona 142 • 8.2.3. Wpływ dębu szypułkowego (Quercus robur)

strona 148 • 8.3. Zróżnicowanie materiału roślinnego i materii organicznej gleb w przebiegu sukcesji na poziomie molekularnym

strona 158 • 8.4. Podsumowanie i dyskusja

strona 163 • 9. Uwagi końcowe i wnioski

strona 169 • Literatura

strona 183 • Summary

strona 187 • Peзюмe

strona 191 • Spis tabel

strona 193 • Spis fotografii

strona 195 • Spis rysunków

strona 197 • Spis treści

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego