Mieczysław Miodyński

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko Mieczysław Miodyński
Data urodzenia ??? ????
Data śmierci ???
Zawód Żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino

Urodził się 6 lipca T907 roku wCze- Jadzi. Ojciec Józefat pracowaFjako strażnik parku m iejskiego oraz graF w strażackiej orkiestrze; matka zaj- mowała się domem. Mieczysław po ukończeniu 7. klasy szkoły pow- szechnej nr 1 w Czeladzi konty- nuował. na~kę,uczą7si,ęsto..'arki u . rzeTle.ś!nlc~ychmlstrz?W L~ona Mlodynsklegol Stefana Kuzl. W latach 1925-} 9.27 odbyłzas.adniczą s~uż- bęwoJskową, a między. rokl~~ J930a 1932ws!-ko..'e P?dotlcerskleJ przeszedł szkolenlesaperow, po czym awansowanydost.opnia kaprala został przenjesionydorezerwy.W 19?4ro- ku oieniłsięzJózefą Nocuń. Rok pqźniej urodził się pierworodny sy~ mał*eństWa Miodyńskich-Ja~. Mieczysław pracował w zakładzie stolarskim, ale w połowie lattrzydzies- tych gdy zapanował ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, odczuwalny rów- niei w małej Czeladzi, stracił swe . miejsce zatrudnienia. Aby utrzymać rodzinę załozyłmały sklepik. W lipcu 1939.rokuprzyszedłna świat drugi syn,. Andrzej. M!esiąc później 24sier- pnia 1939 roku Mieczysław otrzymał kartęmobi!iza~yjną z przydziałem do I baonu mostow kolejowych w Kra- kowie, w szeregach którego walczył w wojnie obronnej 1939 roku. Tocząc kolejne walki wraz z iołnierzami jed- nostki cofał się na wschód przez Mor.: dy, Platerów, Siedlce, Czeremchę,

Łuck, Oubno, Zamość i Czereśnik. Wzięty do n iew01 i sowieckiej, przeby- wałw obozach jenieckich kolejno w Brodach! Podchorcach, Sasowie; p odwał czyskach ,P ołtaw ie.[.Rod a kow- ie, WoroszYl.owgradzieiStarobielsku. Tu dociera do niego informacja o pak- cieZSRR-Polska, amnestii dla pols- kich jeńcówio!ganizowaniu się armii polskiej.. Wstąpił do nowo tWorzone- go wojska i w sierpniu t94.1 roku znalazł się w Tockoje koło Buzułuku. Zimą wyruszył z wojskiem Andersa na południe Kraju Rad,a w sierpniu 1942 roku znad Morza Kaspijskiego statkiem do irar1skiego miasta Pah- jawi. Do Iranu przybył już jako szef kompanii w stopniu sierżanta: Jego pobyt w tym kraju przedłużył się nie jedynie z racji konieczności odbycia wielu szkoleń wojskowych, ale także z powodu długiego pobytu w szpitalu j dokuczliwego przebiegumalarir, na którą zapadł. .W październiku 1943 roku opuścił Iran ipo ki)kutygodniach pobytu w Palestynie, a następnie Egip- cie w końcu stycznia 1944 roku z10. baonem saperów zawinął do Taranto we Włoszech. Stąd rozpoczął bojowy szlak całej kampanii w!oskiej, w któ- rej uczestniczył poprzez "Compobas- . so, Venafro;MonteCasslno, Ankonę, Seingallię aż do Rzymu: Jako saper budował tzw. drogę polskich saperow, umożliwiającą dotarcie oddziałom wojska do klasztoru na wzgórzu Monte Cassino. Wojnę zakończył w stopniu sierżanta. W1946 roku wraz z innymi poJskimi żołnierzami opuścił Włochy i wyjechał do Newcastle w Anglii. Na wyspach brytyjskich po raz pierwszy od wielu lat otrzymał wiadomość od żony.. Po długich wahaniach w czerw- cu 1947 roku wrócił do Polski do rodzinnej Czeladzi.. 2 tygodnie później.. o' .. . podjął SWOją pierwszą powojenną pracę.ZaJokw 1948 urodziła się Te- resa - trzecie dziecko Miodyńskich. WIatach 50. Mieczysław ukończył kurs nauczyciela zawodu i rozpoczął pracę W Szkole Rzemiosł Budow- lanych w Będzinie, gdzie uczył do 1972joku tzn. do przejścia na emery- tU!ę. Posiadał odznaczenia polskie: Krżyż Pamiątkowy Monte Cassino,

Brązowy Kr:zyż Zasługi z Miecza~i, Meda! WoJska, Medal zaUdz.iał w Wojnie Obronnej 1939, Krzyż Czy- nu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oraz brytyjskie: The 1939-1945 Star,The War Medal 1939- 1945, Italy Star. Po wojnie otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1997 roku. Pochowa- nyzostał na cmentarzu przy ul. No- wopogońskiej w Czeladzi.


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego