Las Mrzygłodzki

Z WikiZagłębie

Kompleks lasu mieszanego, w nadleśnictwie Siewierz, rozciągającego się od drogi wojewódzkiej DW-791 do potoku Smudzówka, w Obniżeniu Górnej Warty i na wschodnim fragmencie Progu Woźnickiego, w południowej części Myszkowa (obręby geodezyjne Mrzygłód i Mrzygłódka[1]) i północnym skraju miasta Poręba.

końcowy odcinek ul. Porębskiej w Myszkowie

Kompleks leśny ciągnie się równoleżnikowo: centralny w miarę zwarty las zajmuje przeszło 5,5 km² (w granicy Myszkowa 4,2 km²), w tym ok 10 ha łąk i polan śródleśnych. Do kompleksu zalicza się również mniejszy las znajdujący się w przeważającej części w granicy Zawiercia (na północny-zachód od Marciszowa) oddzielony od właściwego lasu dolinką strumienia. Łąki śródleśne coraz bardziej zarastają - największą łąką jest Łąka Kalinowa. Niegdyś las mrzygłodzki był co najmniej o połowę większy sięgając w centralny rejon dzisiejszej Poręby - pod koniec XVIII wieku opisano: "na południe od Mrzygłodu ciągnie się las ku Niwkom, Dziechciarzom i Porębie – las ten jednak jest bardzo zniszczony przez huty i kuźnice żelazne"[2]. Z kolei w drugiej połowie XX w. na północny został powiększony przez zalesienie słabych gleb na południe od Mrzygłódki. "Zimowa katastrofa" w styczniu 2010 roku która dotknęła głównie lasy na Jurze spowodowała również pewne (choć mniejsze) szkody także w lesie mrzygłodzkim (szadź powaliła przede wszystkim brzozy i słabe drzewa we wschodniej części lasu).

końcowy odcinek ul. Partyzantów w Porębie

Las Mrzygłodzki znajduje się na głównym dziale wodnym kraju (Wisła-Odra) - przeważająca część jest odwadniana przez potok mrzygłodzki - dopływ Warty, pozostałe fragmenty przez niewielkie rowy uchodzące do potoku Smudzówka i potoku Krawce będące dopływami Czarnej Przemszy. We wschodniej części sporo terenów podmokłych - głównie wzdłuż cieków wodnych oraz w rejonach pogórniczych. Kopce i doły są rozrzucone głównie w południowej części kompleksu - najwięcej pozostałości po górnictwie węgla brunatnego zachowało się na południowo-wschodnim krańcu oddziału 117. W części zachodniej głównie w okolicy Drogi Mrzygłodzkiej znajdują się liczne doły po pozyskiwaniu piasków i żwirów (w dużej części zarośnięte) oraz jedno większe wyrobisko po działalności firmy "Górnik" - obecnie zalane wodą. Las przecina linia wysokiego napięcia (220kV) oraz gazociąg średniego ciśnienia (Ø250).

ślady pogórnicze w południowej części lasu
wyrobisko po "Górniku" przy Drodze Mrzygłodzkiej
wschodnia część lasu po zimie 2010

Środowisko leśne jest średnio korzystne dla rekreacji; teren lasu przecinają z północny na południe dwie drogi szutrowe: ulica Porębska (czarny szlak pieszy i niebieski rowerowy) z Mrzygłodu do Poręby i Droga Mrzygłodzka (niebieski szlak rowerowy) z Sikorki (Mrzygłódki) do Poręby-Niwek. Pozostałe drogi i ścieżki (za wyjątkiem dwóch biegnących równoleżnikowo) są wąskie, czasem nieprzejezdne. Orientację utrudnia zanikanie ścieżek oznaczonych m.in. na mapie topograficznej "Myszków-Mrzygłód" i powstanie nowych kolein w związku z cięciami, pracami przy linii wysokiego napięcia i gazociągu. Pogranicze oddziału 117 i 118 to jedno z najbardziej odludnych miejsc w tym rejonie: w promieniu 1,5 km nie ma żadnej zabudowy, a najbliższe domy mieszkalne są w odległości ok 1,7 km (w linii prostej). Dotąd las mrzygłodzki (jak na swoje położenie - na granicy miast) był stosunkowo mniej penetrowany (poza fragmentami wzdłuż wspomnianych dróg), przed kilkoma laty zaprzestano eksploatacji wyrobiska przy Drodze Mrzygłodzkiej, ale nowa zabudowa w rejonie Sikorki zaczyna wchodzić w granicę lasu; w Porębie jest planowane wybudowanie jednorodzinnego osiedla "Na Stoku" wzdłuż ul. Partyzantów, które sięgnie pod las[3]. Występuje problem dzikich wysypisk śmieci: najwięcej jest ich wzdłuż ulicy Porębskiej, a śmieci wypełniają dna niektórych wyrobisk w sąsiedztwie Drogi Mrzygłodzkiej.

Przypisy

  1. w związku z czym na mapie topograficznej M-34-51-B-c-4 "Myszków-Mrzygłód" i w geoportalu błędnie nazwano go "lasem mrzygłódzkim"
  2. Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego pod red. W. Semkowicza, T. Czorta i A. Szumańskiego
  3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulicy Partyzantów w Porębie