Jerzy Rojcewicz

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Zagłębiowskie Biogramy
???
???
Imię i nazwisko Jerzy Rojcewicz
Data urodzenia ??? ????
Data śmierci ???
Zawód Żołnierz, uczestnik bitwy pod Monte Cassino


jerzy Rojcewicz urodził się 25 grud- nia 191 7r .wmiejscowoŚCiGołobow- ka;na terenach dzisiejszej Rosji.. Był pierworodnym synem małżonków Sta- nisława i Katarzyny z.d. Stopulewicz Rojcewiczów. Przyszedł na świat w bogatej rodzinie szlacheckiej, po- siadającej dwory i ogromne majątki ziemskie w Rosji i na Wileńszczyźnie. Po rewolucji październikowej izwy- cięstWie boJszewików,. uznani za ku- łaków, zmuszeni do opuszczeniarodz- innych stron i porzucenia majątków,. uciekli do Polski... Nie była tozorga- nizowana akcja repatriacyjna, w któ " rej państWo zabezpiecza uchodź- com mieszkania, pracę i w miarę możliwości godne warunki życia. Doświadczyli biedy i głodu. Niejed- nokrotnie za bochenek chleba odda- wali złotą biżuterię. Nie wiemy dla- czego Rojcewiczowie na docelowe miejsce swej wędrówki ~braliCze- 1a~ź. Kolejne pok~le,n\e; ż~jąceqo dziś w naszym mleSCle, nIechętnie opowiada o tamtych czasach. Naj- prawdopodobniej małżonkowie z ma- łym jurkiem przyby1i do Czeladzi - Piasków ok. 1920 roku, mając na- dzieję na pracę i utrzymanie w do- brze prosperującej kopalni. Ta nadzie- jaokazała się płonna, bowiem w ko- palni, której właścicielami byli Fran- cuzi - żarliwi, ortodoksyjni katolicy


wyznania rzymsko-kato] ickiego,d'a Stanisława; ze względu na wyznanie prawosławne, stałej pracy nie było. Równie trudno jak historię rodziny,. wydobyć od krewnych !nformacje o jerzym Rojcewis:zu. jedyne konkret- , ne informacje dostarcza nam, wys- tawiona w~ondyniewJ948!: i prze- słana rodzicom przez Wydział Me- trykalny Komisji Ukwida~yjnejPSZ w Londynie, metryka zgonu .jerzęgo; To niewiele:.jerzy Rojcewicz przed vyybuchemwojny pracował jako ma- gazynier. W J939 zmobilizowany, brał udział w wojnie obronnej. Trafił doni~~oli radzleckie!,.ską~ wysze~ł z woJsklem,A~d~rsa!,z kto rym naJ- pr~wdopodobn!eJ przeszedł cały szlak boJowy, dochodząc do walk o Rzym. Został przydzielony do j Baonu Strzelców 6 kompanii sanitarnej. Zgi- nął 25 kwietnia 1944 r. w jednej z bitew o wzgórze Monte Cassino na południowym slokugóryS. Croces we Włoszech. Zmarł od ran ,,~dniesio- nych na polu chwały" w wieku za- ledwie 26. lat. We Włoszech miał narzeczoną, która po jego śmiercirze- czyosobisteJ ubrania.jerzegoodesła- ła rodzicom do Polski. Rojcewicz , został pochowany na cmentarzu żoł- nierzy polskich na Monte Cassino, w kwaterze nr 67.


Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego