Góra Zamkowa (Będzin)

Z WikiZagłębie

Obszar Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa” w Będzinie, o powierzchnia wynosi 6,22 ha, obejmujący wzgórze z zamkiem, podziemia oraz rozległy park zamkowy, sąsiadujący bezpośrednio z zamkiem.

W 1919 r. powstało Towarzystwo Opeki nad Górą Zamkową z inicjatywy: inżyniera powiatowego Stefana Warchoła, właściciela Góry Zamkowej Jana Gęborskiego, , farmaceuty Benedykta Misiórskiego, i pisarza Romana Wyszatyckiego. Jan Gęborski odstąpił Towarzystwu park i ruiny zamku, z nadzieją na jego odbudowanie. Towarzystwo przystąpiło do odbudowy w 1929 r., którego projekt i plan odbudowy sporządził prof. Adolf Szyszko-Bohusz. W czasie prac budowlanych odnaleziono wiele zabytkowych przedmiotów, które przechowywano w Magistracie. Wówczas utworzono park miejski z bramą wejściową obok dzisiejszego Domu Parafialnego. Obszar chroniony został ustanowiony 23 czerwca 1993. W 2013 teren Wzgórza Zamkowego oraz park przeszedł gruntowną renowację. Na terenie parku utworzono 15 "miejsc magicznych" w formie kręgów. Przez obszar prowadzą szlaki turystyczne – Szlak Husarii Polskiej i Szlak Dwudziestopięciolecia PTTK.


Drzewostan parku składa się z następujących gatunków drzew liściastych: graby, buki, jesiony, jawory, klony, lipy drobnolistne, dęby szypułkowe, robinia akacjowa i kasztanowiec zwyczajny. Poza tym występują tutaj siedliska grądowe. Pod Górą Zamkową istnieją podziemia o licznych walorach geologicznych oraz przyrodniczych. Całość dopełniają elementy historyczne: odbudowane fragmenty wału obronnego.

Zabytki i ważne obiekty

Linki zewnętrzne


Bibliografia

Obszar Chronionego Krajobrazu Góra Zamkowa. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Uchwała Nr VI/14/11/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góra Zamkowa”. W: Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 7050 [on-line]. 2019-10-25.