Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji

Z WikiZagłębie
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Biblioteka Zagłębiaka
Formowanie się zasobów wód podziemnych.jpg
Tytuł Formowanie się zasobów wód podziemnych w utworach węglanowych triasu śląsko-krakowskiego w warunkach antropopresji
Rok wydania 2003
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Liczba stron 196 + 4
Autor
Andrzej Kowalczyk

Informacja

Autor: Andrzej Kowalczyk

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2003

Liczba stron: 196 + 4

Oprawa: miękka

ISBN 83-226-1263-X

Opis:

Praca jest monografią poświęconą problematyce formowania się zasobów wód podziemnych w warunkach długotrwałej i intensywnej antropopresji. Przedstawiono w niej warunki i czynniki decydujące o źródłach i wielkości tych zasobów. Zagadnienie to jest niezmiernie ważne za względu na wysoką rangę wód podziemnych jako surowca. Obiekt badań stanowi obszar triasu śląsko-krakowskiego, w którym wydzielono 5 głównych zbiorników wód podziemnych. Jednym z podstawowych przejawów antropopresji na tym terenie jest drenaż wód podziemnych przez górnictwo oraz liczne, wielootworowe ujęcia studzienne.Metodą oceny zasobów wód podziemnych jaką zastosowano w pracy, jest modelowanie filtracji użyciem programu Modflow. W wyniku badań dokonano identyfikacji źródeł i obliczono wielkość zasobów wód podziemnych badanych zbiorników . Przedstawiono uogólniony schemat krążenia wód. Tekst jest bogato ilustrowany, zawiera mapy, wykresy i diagramy wykonane techniką komputerową."Ogólna charakterystyka obszaru triasu śląsko-krakowskiego Obszar triasu śląsko-krakowskiego, będący przedmiotem rozważań w ni­niejszym rozdziale, rozciąga się od okolic Chrzanowa i Olkusza na południo­wym wschodzie, do Myszkowa i pod Częstochowę na północy oraz po Lu­bliniec i Zawadzkie na zachodzie. Swym zasięgiem obejmuje północno-wschodni fragment konurbacji katowickiej (Runge, Zadrożny, 1989) z jej miastami lub ich dzielnicami, jak Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie, Dą­browa Górnicza i Jaworzno, oraz ośrodki urbanistyczno-przemysłowe poło­żone poza jej zasięgiem, takie jak Chrzanów, Jaworzno, Olkusz, Zawiercie, Tarnowskie Góry i Lubliniec. Stanowi zatem część Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego - regionu górniczo-przemysłowo-miejskiego (Czaja, 1999).Pod względem zagospodarowania trias śląsko-krakowski jest obszarem specyficznym i zróżnicowanym. W jego obrębie funkcjonuje górnictwo wę­gla kamiennego oraz ośrodki górnictwa kruszcowego i skalnego. Liczne i roz­ległe są tereny zabudowy miejskiej, z czym wiąże się nasycenie infrastruk­turą miejsko-przemysłową. Równocześnie duże są zwarte tereny leśne, zaj­mujące głównie północną część obszaru, i tereny rolnicze. Wielowiekowa i wielokierunkowa antropopresja związana z górnictwem, przemysłem i urba­nizacją spowodowała trwałe i głębokie zmiany w środowisku geograficznym i geologicznym, w tym przemiany stosunków wodnych (Czaja, 1999)."

Spis treści:

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Źródła zasobów wód podziemnych i ich ocena w obszarach antropopresji

2.1. Źródła zasobów wód podziemnych w obszarach antropopresji

2.2. System krążenia wód podziemnych jako obiekt badań formowania się zasobów wód podziemnych

2.3. Modelowanie matematyczne w badaniach nad formowaniem się zasobów wód podziemnych

3. Ogólna charakterystyka obszaru triasu śląsko-krakowskiego

3.1. Położenie geograficzne i geomorfologia

3.2. Klimat i hydrografia

3.3. Zarys budowy geologicznej

3.4. Zarys warunków hydrogeologicznych

4. Charakterystyka hydrogeologiczna kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu

4.1. Pozycja kompleksu wodonośnego serii węglanowej triasu w profilu hydrogeologicznym obszaru

4.2. Środowisko wód podziemnych serii węglanowej triasu

4 3. Antropogeniczne czynniki kształtowania warunków hydrogeologicznych w węglanowym kompleksie wodonośnym triasu

4.4. Układ krążenia wód podziemnych w utworach węglanowych triasu i jego zmiany pod wpływem antropopresji

4.5. Główne zbiorniki wód podziemnych

5. Badania modelowe wybranych triasowych głównych zbiorników wód podziemnych

5.1. System wodonośny zbiorników Lubliniec — Myszków i Gliwice

5.2. System wodonośny GZWP Chrzanów

6. Zasoby wód podziemnych GZWP triasu śląsko-krakowskiego i ich zmiany w warunkach drenażu antropogenicznego wód

6.1. Zasoby wód podziemnych

6.2. Źródła eksploatowanych zasobów wód podziemnych

7. Czynniki i warunki formowania się zasobów wód podziemnych triasu śląsko-krakowskiego

7.1. Geologiczno-strukturalne warunki krążenia wód podziemnych

7.2. Zasilanie wód podziemnych

7.3. Ocena zasilania zbiorników triasowych w świetle badań terenowych

7.4. Źródła i drogi zasilania wód podziemnych w świetle badań znaczników środowiskowych

8. Uogólniony schemat krążenia i bilans wód głównych zbiorników wód podziemnych triasu śląsko-krakowskiego

8.1. Pozycja GZWP w systemie krążenia wód podziemnych

8.2. Uogólniony bilans krążenia wód podziemnych systemu wodonośnego GZWP

9. Wnioski końcoweGermadon

Nawigacja
Poznajemy Zagłębie Dąbrowskie
  • Projekt realizuje
  • Herb Zagłębia Dąbrowskiego