Archeologia Polski (Tom 4, Zeszyt 2(/2) 1960r.)

Z WikiZagłębie
Biblioteka Zagłębiaka
Tytuł Archeologia Polski (Tom 4, Zeszyt 2(/2) 1960r.)
Rok wydania 1960
Autor
Autor Praca zbiorowa

Informacje:

Autor: Praca zbiorowa

Wydawca:

ISBN

Miejsce i rok wydania:

Ilość stron:

Opis:

……………………………….

Spis treści:

strona 04 •

Archeologia Polski

Polska Akademia Nauk

Instytut historii kultury materialnej

Warszawa - Wrocław

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk


STUDIA I MATERIAŁY

Wanda Stęœlicka - Znalezisko paleoantropologiczne z Siemoni, pow. Będzin. p. 231 - 238, A

Janusz Krzysztof Kozłowski Przyczynki do znajomoœci paleolitu Zagłębia Dąbrowskiego. p. 239 - 256, N

Zbigniew Bukowski Nowe znalezisko "scytyjskie" z Polski. p. 257 - 284, A

Wanda Giżbert, Zenon WoŸniak Odciski roœlinne na polepie z póŸnorzymskich pieców garncarskich w Nowej Hucie- Mogile. p. 285 - 296, A

Jan Żak Problem pochodzenia mieczów tzw. "wikińskich" na ziemiach zachodniosłowiańskich, głównie polskich. p. 297 - 344, F


POLEMIKI I DYSKUSJE

Kazimierz Tymieniecki Z archeologii i historii. OdpowiedŸ (druga) prof. Włodzimierzowi Antoniewiczowi. p. 345 - 358

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

K. Tymieniecki, Ziemie polskie w starożytnoœci. Uwagi archeologiczne (W. Antoniewicz) p. 359 - 377

L. Kilian, Haffküstenkultur und Ursprung der Balten (J. Kostrzewski) p. 377 - 384

A. Knapowska - Mikołajczykowa, Wczesny okres bršzu w Wielkopolsce (J. Dšbrowski) p. 384 - 386

T. Voigt, Das frühbronzezeitliche Gräbenfeld von Wahlitz, Kreis Burg (J. Kostrzewski) p. 387

A. Nadolski, Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego. Zarys strategii i taktyki (Z. Hilczerówna) p. 387 - 390

KRONIKA

Seminarium Archeologii Słowiańskiej w Krakowie, dn. 15 V - 17 V 1957 r. p. 391 - 393 (Lech Leciejewicz)

Sprawozdanie z prac Działu I Archeologii Polski, IHKM PAN w 1957 r. (K. Dšbrowski) p. 394 - 403