Regionalna Odznaka Krajoznawcza "Znam Powiat Będziński"

Z WikiZagłębie

REGULAMIN REGIONALNEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „ZNAM POWIAT BĘDZIŃSKI”

§ 1

Odznaka Krajoznawcza „Znam Powiat Będziński” zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Będzinie w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu Będzińskiego.

§ 2

Odznaka „Znam Powiat Będziński” ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania piękna przyrody, historii zabytków, pomników przyrody, tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych oraz osiągnięć dnia dzisiejszego w miastach i gminach Powiatu Będzińskiego.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które można zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

§ 4

Odznakę można zdobywać na terenie Powiatu Będzińskiego po ukończeniu 7-go roku życia, w oparciu o niniejszy regulamin zwany w dalszej części „Książeczką ewidencji wycieczek”. Odznakę można zdobywać uprawiając dowolny rodzaj turystyki.

§ 5

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzeniem określonej ilości obiektów na terenie powiatu i potwierdzeniem ich zwiedzenia w niniejszej książeczce.

Do zdobycia odznaki I stopnia – brązowej wymagane jest zwiedzenie 10 obiektów.

Do zdobycia odznaki II stopnia – srebrnej wymagane jest zwiedzenie 16 obiektów.

Do zdobycia odznaki III stopnia – złotej wymagane jest zwiedzenie 22 obiektów.

§ 6

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.

§ 7

Odznakę „Znam Powiat Będziński” można zdobywać podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego (w stopniu podharcmistrza), opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzania odbytych wycieczek w książeczkach odznaki.

Zwiedzenie miejscowości musi być potwierdzone pieczątkami z przebytej trasy a w przypadku zwiedzania miast na odznakę złotą także pieczątkami zwiedzanych obiektów.

Wpisy do książeczek powinny być dokonane w sposób czytelny z podaniem daty wycieczki.

§ 8

Ustanawia się Honorową Odznakę „Znam Powiat Będziński”, która może być nadana łącznie z Dyplomem za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji krajoznawstwa i turystyki w Powiecie Będzińskim. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Będzinie w porozumieniu ze Starostą Będzińskim.

§ 9 Wypełnioną „Książeczkę ewidencji wycieczek” należy przedłożyć Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Będzinie, który dokona weryfikacji wpisów.

§ 10

Zweryfikowana „Książeczka ewidencji wycieczek” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki uprawniającą do jej uzyskania i noszenia.

§ 11

Regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Znam Powiat Będziński oraz „Książeczka ewidencji wycieczek” są dostępne w Oddziale PTTK w Będzinie ul. Małachowskiego 43 oraz w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6.

§ 12

Niniejszy Regulamin przyjęty został na Posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Będzinie Uchwałą Nr 2/2004 w dniu 20.04.2004 r.

WYKAZ OBIEKTÓW: