Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza "Miłośnik Ziemi Olkuskiej"

Z WikiZagłębie

REGULAMIN REGIONALNEJ MŁODZIEŻOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ „MIŁOŚNIK ZIEMI OLKUSKIEJ”

Koło Opiekunów SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu ustanawiają Regionalną Młodzieżową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Olkuskiej”.

1. Celem ustanowienia tej odznaki jest:

 • Zachęcanie do uprawiania turystyki
 • Poznanie piękna Ziemi Olkuskiej
 • Poznanie historii, zabytków kultury, pomników przyrody i miejsc pamięci narodowej.

2. Ustanawia się następujące stopnie odznaki:

 • Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej
 • Brązowa
 • Srebrną
 • Złota
 • Honorową

3. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył:

• 6 lat – Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej

• 7 lat – pozostałe stopnie

4. Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni, ale aby uzyskać odznakę brązową nie musi się zdobyć wcześniej odznaki „Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej”. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.

5. Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki wymagane jest zapoznanie się z określoną liczbą miejsc – obiektów i udział w imprezach wg poniższego zestawienia:

MMZO Brązowa Srebrna Złota

Zapoznać się z zabytkami: kościoły, klasztory, kamienice, dworki, pałace, zamki (także ich wnętrza, detale) 2 4 6 8

Zapoznać się z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, rezerwatami, parkami narodowymi i krajobrazowymi 1 4 6 8

Zapoznać się z miejscami pamięci narodowej (płyty, pomniki itp.) 1 3 4 5

Odwiedzić muzea i izby pamięci narodowej 1 3 4 5

Odwiedzić inne ciekawe obiekty (jaskinie, ostańce, schroniska skalne, stanowiska roślinności chronionej oraz interesujące formy amropogeniczne: wyrobiska, sztolnie, zakłady przemysłowe 1 4 6 8

Wziąć udział w imprezach zorganizowanych przez Koło Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu – 1 2 3

 • Punkty wpisane w tabeli oznaczają obowiązkową liczbę odwiedzonych miejsc – obiektów. Za każde miejsce – obiekt po zweryfikowaniu otrzymuje się 5 punktów.
 • Do regulaminu dołączony jest wykaz miejsc – obiektów i literatura.

• Wymagana ilość punktów na odznakę:

 Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej – 30 pkt,

 Brązowa – 100 pkt,

 Srebrna – 150 pkt,

 Złota – 200 pkt.

 • W ciągu jednej wycieczki nie można zaliczyć więcej niż po jednym miejscu – obiekcie z danej kategorii,
 • Przy zdobywaniu odznaki złotej osobno będą punktowane detale w obiektach wraz z ich bliższą znajomością,
 • Punktowanie obiektów może podlegać zmianie,
 • Odznaka honorowa.

Odznakę honorową „Miłośnik Ziemi Olkuskiej” przyznaje Koło Opiekunów SKKT i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie Ziemi Olkuskiej, Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest wraz ze specjalnym dyplomem,

6. Nadanie odznak następuje po weryfikacji książeczek turystycznych, samodzielnie wykonanej kroniki-dzienniczka lub karty potwierdzeń. Okres weryfikacji wynosi 30 dni od złożenia dokumentacji w komisji.

7. Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładny opis lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa oraz organizatorzy imprez zbiorowych.

8. Odznakę przyznaje komisja składająca się z przedstawicieli Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.

9. Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK w Olkuszu.

10. Uwagi końcowe:

 • Nakazuje się stosowanie Karty Turysty.
 • Wchodzenie na teren obiektów nie udostępnionych do ruchu turystycznego – tylko pod opieką osób dorosłych.
 • Proponuje się, aby wręczanie odznak odbywało się w sposób uroczysty, a złotej i honorowej – szczególnie uroczyście na terenie Oddziału PTTK lub w innym miejscu na stosownej imprezie masowej np. z okazji zakończenia rajdu, Dni Olkusza itp.
 • Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko; organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.
 • Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Kolo Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.

12. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu w dniu 29.03.2003 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 29.03.2003 r.

W regulaminie Odznaki za Ziemię Olkuską uważa się tereny położone na obszarze powiatu olkuskiego (gminy: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, Sławków, Trzyciąż, Wolbrom) oraz gmin: Jerzmanowice, Pilica, Przeginia, Skała, Sułoszowa, Żarnowiec, czyli dawnego powiatu olkuskiego nadal powiązanych historycznie i gospodarczo z Olkuszem.

Regulamin został opracowany przez członków Koła SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu: Ewę Ciuraszkiewicz, Barbarę Dąbek, Olgę Gawron, Marię Trzaskę, Andrzeja Feliksika.