Krajoznawcza Odznaka Miasta Sosnowca (KOMS)

Z WikiZagłębie

Krajoznawcza Odznaka Miasta Sosnowca (KOMS)

PTTK Sosnowiec logo.jpg

REGULAMIN KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI MIASTA SOSNOWCA (KOMS)

 • § 1

Zarząd PTTK - Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu w związku ze 100-leciem nadania praw miejskich ustanawia, w porozumieniu z władzami samorządowymi miasta, „Krajoznawczą Odznakę Miasta Sosnowca”, mając na celu popularyzację jego walorów krajoznawczych.

 • § 2

Odznakę może zdobywać każda osoba, która ukończyła 10 lat, po uprzednim wykupieniu niniejszej „Książeczki KOMS – Regulaminu”, zwanej w dalszej części „Książeczką KOMS”.

 • § 3
Odznaka

Odznaka posiada dwa stopnie: I srebrny i II złoty, które należy zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.

 • § 4

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzeniem określonej ilości obiektów na terenie miasta i potwierdzeniem ich zwiedzenia w „Książeczce KOMS” zawierającej wykaz tych obiektów. Dla zdobycia II stopnia odznaki wymagane jest przebycie trasy szlakiem turystycznym: Maczki – Jęzor.

 • § 5

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.

 • § 6

Potwierdzenie zwiedzenia obiektu i przebycia trasy: Maczki – Jęzor, musi być dokonane w „Książeczce KOMS” poprzez uzyskanie pieczątki, potwierdzenie przez rodzica, nauczyciela, opiekuna SKKT PTTK obecnego w czasie zwiedzania oraz członka Referatu Weryfikacyjnego. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu.

 • § 7

Wypełnioną „Książeczkę KOMS” należy przedłożyć Referatowi Weryfikacyjnemu PTTK - Oddziału PTTK w Sosnowcu, który dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

 • § 8

Zweryfikowana „Książeczka KMOS” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 • § 9

„Książeczka KOMS – Regulamin” oraz odznaki są do nabycia w PTTK - Oddziale PTTK w Sosnowcu.

 • § 10

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu PTTK - Oddziału PTTK w Sosnowcu.

 • § 11

Niniejszy Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu PTTK - Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego uchwałą nr 14/XX/01 w dniu 28 listopada 2001 r.

OBIEKTY STOPIEŃ I

OBIEKTY – STOPIEŃ II

Linki zewnętrzne