Będzińska Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Będzina"

Z WikiZagłębie
Będzińska Odznaka Krajoznawcza "Przyjaciel Będzina"

REGULAMIN BĘDZIŃSKIEJ ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „PRZYJACIEL BĘDZINA”

§ 1

Będzińska Odznaka – Krajoznawcza „PRZYJACIEL BĘDZINA” zostaje ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Będzinie w porozumieniu z Prezydentem Miasta Będzina.

§ 2

Odznaka „PRZYJACIEL BĘDZINA” ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna przyrody, historii, zabytków, tradycji historycznych, walorów krajobrazowych i turystycznych oraz osiągnięć dnia dzisiejszego w mieście Będzin.

§ 3

Odznaka posiada trzy stopnie:

I stopień – brązowy

II stopień – srebrny

III stopień – złoty.

Stopnie należy zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

Będzińska Odznaka Krajoznawcza - Książeczka Potwierdzeń

§ 4

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7- go roku życia, w oparciu o „Regulamin” zwany w dalszej części „Książeczką ewidencji wycieczek”. Odznakę można zdobywać uprawiając dowolny rodzaj turystyki.

§ 5

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzaniem określonej ilości obiektów na terenie miasta Będzin i potwierdzeniem ich zwiedzenia w Książeczce zawierającej wykaz tych obiektów. Do zdobycia Odznaki I stopnia brązowej wymagane jest zwiedzanie 8 obiektów. Do zdobycia Odznaki II stopnia srebrnej wymagane jest zwiedzanie kolejnych 12 obiektów. Do zdobycia Odznaki III stopnia złotej wymagane jest zwiedzenie następnych 19 obiektów.

§ 6

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień Odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania Odznaki nieograniczony.


§ 7

Odznakę „PRZYJACIEL BĘDZINA” można zdobywać podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, przodowników turystyki kwalifikacyjnej, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów SKKT-PTTK, którzy mają prawo potwierdzenia odbytych wycieczek w Książeczce odznaki. Obiekty zwiedzane muszą być potwierdzone pieczątką zwiedzanego obiektu. Wpisy do książeczek powinny być dokonywane czytelnie z podaniem daty oraz nazwy zwiedzanego obiektu.

§ 8

Wypełnioną Książeczkę należy przedłożyć Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Będzinie, która dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

§ 9

Zweryfikowana „Książeczka ewidencji wycieczek” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej uzyskania i noszenia.

§ 10

Regulamin Będzińskiej Odznaki – Krajoznawczej „PRZYJACIEL BĘDZINA” – Książeczka ewidencji wycieczek oraz Odznaki są dostępne w Oddziale PTTK Będzin ul. Małachowskiego 43.

§ 11

Niniejszy Regulamin przyjęty został na Posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Będzinie Uchwałą Nr 3/2005 w dniu 5.07.2005 r.

Wykaz obiektów do zwiedzania